DSC LC-104-PIMW - Installation ManualRelated Products

DSC LC-104-PIMW - Pet Friendly Dual Tech PIR Motion Detector
DSC LC-104-PIMW
Pet Friendly Dual Tech PIR Motion Detector
List Price: $72.00
Our Price: $46.99

Related Categories


Document Transcript

POLSKI
Czujka LC-104-PIMW zapewnia analiz
ę
warunków otoczenia w pe
ł
nym
spektrum cz
ę
stotliwo
ś
ci pr
ę
dko
ś
ci ruchu pozwalaj
ą
c na wykrywanie
intruzów przy równoczesnej eliminacji czynników
ś
rodowiskowych i
wynikaj
ą
cych z nich fa
ł
szywych alarmów. Analiza widmowa
realizowana przez elektronik
ę
czujki opart
ą
na uk
ł
adach VLSI
gwarantuje wysok
ą
niezawodno
ść
i brak zak
ł
óce
ń
w dzia
ł
aniu.

Poniewa
ż
czujka LC-104-PIMW / LC-124-PIMW wykorzystuje
łą
czon
ą

technologi
ę
(detekcji podczerwieni i detekcji mikrofalowej) uruchomienie
przeka
ź
nika sygna
ł
u alarmowego nast
ę
puje dopiero wtedy, gdy pasywny
czujnik podczerwieni i czujnik detekcji mikrofalowej w tym samym czasie
zostan
ą
naruszone. Efektywny zasi
ę
g detekcji jest tym zasi
ę
giem, w którym
pokrywaj
ą
si
ę
charakterystyki detekcji czujników podczerwieni i detekcji
mikrofalowej. Regulacja dokonywana przy u
ż
yciu potencjometru „GAIN”
zmienia intensywno
ść
sygna
ł
u mikrofalowego, dlatego te
ż
efektywna
charakterystyka detekcji mo
ż
e by
ć
skalowana.
Przed przyst
ą
pieniem do instalacji czujki nale
ż
y dok
ł
adnie zapozna
ć
si
ę
z
poni
ż
sz
ą
instrukcj
ą
.

WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI
Czujk
ę
nale
ż
y zainstalowa
ć
w taki sposób, aby jej zasi
ę
g dzia
ł
ania obj
ął

chronione pomieszczenie (Rys. 3). Wysokiej jako
ś
ci czteroelementowy
czujnik PIR QUAD jest bardziej wra
ż
liwy na ruch przecinaj
ą
cy wi
ą
zk
ę
, ni
ż
na
ruch skierowany w stron
ę
czujnika.

Aby unikn
ąć
fa
ł
szywych alarmów, podczas monta
ż
u nale
ż
y
przestrzega
ć
poni
ż
szych zasad:

*Nie wolno kierowa
ć
czujki bezpo
ś
rednio w stron
ę

ś
wiat
ł
a s
ł
onecznego.
*Nie wolno umieszcza
ć
czujki w pobli
ż
u przedmiotów, lub obszarów, które
gwa
ł
townie mog
ą
zmienia
ć
sw
ą
temperatur
ę
.
*Nie wolno kierowa
ć
czujki bezpo
ś
rednio w stron
ę
urz
ą
dze
ń
wytwarzaj
ą
cych
strumienie powietrza.
Czujka przeznaczona jest do monta
ż
u w
ś
rodowisku o maksymalnie 2
stopniu zanieczyszczenia i mo
ż
liwo
ś
ci wyst
ę
powania przepi
ęć
kategorii II.
Czujka przeznaczona jest wy
łą
cznie do monta
ż
u wewn
ę
trznego.
Monta
ż
czujki powinien wykonywa
ć
wy
łą
cznie wykwalifikowany instalator
systemów alarmowych.
MONTA
Ż
URZ
Ą
DZENIA
1.

W celu zdj
ę
cia os
ł
ony czo
ł
owej nale
ż
y wykr
ę
ci
ć

ś
rub
ę
mocuj
ą
c
ą
(Rys. 2-
11) a nast
ę
pnie delikatnie unie
ść
os
ł
on
ę
(Rys.2-5)
2.

W celu wyj
ę
cia p
ł
ytki drukowanej nale
ż
y wykr
ę
ci
ć

ś
rub
ę
mocuj
ą
c
ą

umieszczon
ą
na p
ł
ytce (Rys. 2-9).
3.

Wykona
ć
otwory na tylnej cz
ęś
ci obudowy urz
ą
dzenia w miejscu
przewidzianym na
ś
ruby mocuj
ą
ce (Rys. 1-2 lub 1-3, do monta
ż
u na
p
ł
askiej powierzchni lub do monta
ż
u naro
ż
nego). Przymocowa
ć

urz
ą
dzenie za pomoc
ą
4
ś
rub.
4.

Wykona
ć
otwory na tylnej cz
ęś
ci obudowy w miejscu przewidzianym na
przewody (Rys. 1-1 i 1-4).
5.

Zamontowa
ć
tyln
ą
cz
ęść
obudowy urz
ą
dzenia na
ś
cianie lub w
naro
ż
niku.
(Rys. 3A)

6.

Je
ż
eli u
ż
ywany jest opcjonalny uchwyt nale
ż
y wykona
ć
otwór na
ś
rub
ę

uchwytu (Rys. 1-6) i zamontowa
ć
uchwyt do monta
ż
u na
ś
cianie (Rys. 2-
1 i 3) lub uchwyt do monta
ż
u na suficie (Rys. 2-2 i 3).
7.

Ponownie zamontowa
ć
p
ł
ytk
ę
drukowan
ą
dokr
ę
caj
ą
c
ś
rub
ę
mocuj
ą
c
ą
.
8.

Pod
łą
czy
ć
przewody zgodnie ze schematem (Rys.4).
9.

Zamkn
ąć
obudow
ę
dopasowuj
ą
c do siebie zaciski znajduj
ą
ce si
ę
na
os
ł
onie, nast
ę
pnie dokr
ę
ci
ć

ś
rub
ę
znajduj
ą
c
ą
si
ę
w dolnej cz
ęś
ci os
ł
ony.
OPIS ZACISKÓW (Rys. 4)
Zaciski 1 i 2 (oznaczone ”T2,T1”)
:

zaciski sabota
ż
owe normalnie zwarte,
nale
ż
y pod
łą
czy
ć
je do linii dozorowej antysabota
ż
owej w centrali alarmowej.
Zacisk 3

(oznaczony "NC")
: zacisk przeka
ź
nika alarmu, normalnie zwarty
NC (wyst
ę
puje w modelach LC-104-PIMW i LC-124-PIMW)

Zacisk 4

(oznaczony "C")
: zacisk wspólny przeka
ź
nika alarmu (wyst
ę
puje
w modelach LC-104-PIMW i LC-124-PIMW).

Zacisk 5

(oznaczony "NO/EOL")
: w serii czujek LC-12X jest to zacisk
przekaznika alarmu, normalnie otwarty (NO); w serii czujek LC-10X jest to
zacisk, który mo_e byc wykorzystany do po
ł
aczenia rezystora koncowego
linii z przewodem linii dozorowej, przy stosowaniu pojedynczego rezystora
parametrycznego.
Zaciski 6 i 7 (oznaczone "12V +/-")
:

zaciski s
ł
u
żą
ce do pod
łą
czenia
zasilania czujki 12V=.
USTAWIANIE CZUJKI

(Rys. 5-2)

W
ŁĄ
CZANIE / WY
ŁĄ
CZANIE DIODY LED

Prze
łą
cznik nr 1 zestawu prze
łą
czników oznaczony "LED".
Pozycja "ON"
- Diody LED w
łą
czone.
Ś
wiecenie poszczególnych diod LED
oznacza: Czerwona - stan alarmu, Zielona - detekcja PIR,
Ż
ó
ł
ta - detekcja
mikrofali MW. (Fabrycznie)Pozycja "OFF"
- Diody LED wy
łą
czone.
UWAGA:
Ustawienie diod LED nie ma wp
ł
ywu na dzia
ł
anie przeka
ź
nika
alarmu. Bez wzgl
ę
du na ustawienie diod, przeka
ź
nik alarmu b
ę
dzie zmienia
ł

stan na czas 2 sekund po wykryciu intruza.
REGULACJA CZU
Ł
O
Ś
CI PIR

Prze
łą
cznik 2 zestawu prze
łą
czników oznaczony ”PIR”.

Pozycja górna "ON" - (Pulse = 1)
Wysoka czu
ł
o
ść
dla otoczenia
stabilnego. (Fabrycznie)
Pozycja dolna "OFF" - (Pulse = Auto)
Niska czu
ł
o
ść
dla niestabilnego
otoczenia.
REGULACJA CZU
Ł
O
Ś
CI MIKROFALI

Prze
łą
cznik nr 3 zestawu prze
łą
czników oznaczony "MW".

Pozycja "ON" - (8 impulsów)
- Niska czu
ł
o
ść
dla niestabilnego otoczenia.
Pozycja "OFF" - (2 impulsy)
- Wysoka czu
ł
o
ść
dla otoczenia stabilnego.
(Fabrycznie)
REGULACJA ODPORNO
Ś
CI NA ZWIERZ
Ę
TA

Prze
łą
cznik 4 zestawu prze
łą
czników oznaczony „PET”.

Pozycja górna "ON"-
odporno
ść
na zwierz
ę
ta o wadze do 15kg.
(Fabrycznie)
Pozycja dolna "OFF"
– odporno
ść
na zwierz
ę
ta o wadze do 25kg.
FUNKCJA AND/OR (I/LUB)

Prze
łą
cznik nr 5 zestawu prze
łą
czników oznaczony "A/O".

Pozycja "OR" -
tryb dzia
ł
ania OR (lub) - przeka
ź
nik alarmu zostanie
uaktywniony, gdy PIR lub mikrofala wykryje ruch w polu detekcji.
Pozycja "AND" -
tryb dzia
ł
ania AND (i) - przeka
ź
nik alarmu zostanie
uaktywniony, gdy PIR i mikrofala wykryj
ą
jednocze
ś
nie ruch w polu detekcji.
(Fabrycznie)
UWAGA:
Ż
eby dokonane zmiany zacz
ęł
y funkcjonowa
ć
czujka musi zosta
ć
,
zrestartowana poprzez tymczasowe od
łą
czenie zasilania.

Regulacja zasi
ę
gu czujnika MW

W celu zwi
ę
kszenia zasi
ę
gu detekcji mikrofalowej w zakresie od Minimum do
Maksimum (fabrycznie ustawiono Pozycja
ś
rodkowa) nale
ż
y obraca
ć

potencjometrem „MW” w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara,
aby zmniejszy
ć
zasi
ę
g nale
ż
y obraca
ć
potencjometrem w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Regulacja zasi
ę
gu czujnika PIR

W celu zwi
ę
kszenia zasi
ę
gu wykrywania w zakresie od Minimum do
Maksimum (fabrycznie ustawiono Pozycja
ś
rodkowa) nale
ż
y obraca
ć

potencjometrem „PIR” w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara,
aby zmniejszy
ć
zasi
ę
g nale
ż
y obraca
ć
potencjometrem w kierunku
ITALIANO
Questo rivelatore controlla le co
ndizioni ambientali analizzando lo
spettro completo delle frequenze della velocità di moto, concentrando
l'attenzione sugli intrusi e elim
inando i fattori ambientali che
potrebbero causare falsi allarmi. L'analisi dello spettro è implementata
nell'elettronica VLSI del rilevatore
a garanzia di un funzionamento
affidabile e senza inconvenienti.

Poiché l’
LC-104-PIMW / LC-124-PIMW
usa una tecnologia combinata (PIR
e microonda) l’attivazione del relè di allarme si verifica solo quando entrambi
i sensori rilevano contemporaneamente un movimento. L’area di copertura
effettiva è data dall’inters
ezione delle coperture dei due sensori (PIR e
microonda). Il potenziometro GAIN modifica l’intensità del segnale MW in
modo da poter modificare la copertura effettiva.
Queste istruzioni devono essere usate unitamente a quelle relative alla
centrale dell'impianto di allarme.
INSTALLAZIONE TIPICA
Scelta della posizione
per il montaggio

Selezionare la posizione più adatta a rilevare la presenza di un intruso. (Si
raccomanda l'installazione ad angolo). Vedere l'area di copertura (Fig. 3). Il
sensore a quattro elementi ad elevata sensibilità rileva i movimenti che
incrociano i fasci; esso è leggermente meno sensibile nel rilevare il
movimento verso il rilevatore.
Evitare le seguenti posizioni:
* Esposizione alla luce solare. * Di fronte ad
aree che possono cambiare temperatura rapidamente. * Ambienti con
condutture d'aria o forti correnti d'aria
. Il rendimento del rilevatore
LC-104-
PIMW / LC-124-PIMW
è ottimale in un ambiente uniforme e stabile.


Il rilevatore deve essere installato ed usato in ambienti con grado
d'inquinamento non superiore al fattore 2 e categoria di sovratensione II, IN
AMBIENTI NON PERICOLOSI, esclusivam
ente al chiuso. Il rilevatore è
progettato per essere installato solo da personale qualificato.
FISSAGGIO DEL RILEVATORE
1.

Rimuovere il coperchio frontale svitando la vite di tenuta (Fig. 2-11) ed
alzandolo delicatamente. (Fig. 2-5)
2.

Rimuovere la scheda elettronica svitando la vite di tenuta posizionata
sulla scheda stessa. (Fig. 2-9)
3.

Aprire i fori necessari ad una corretta istallazione (Fig. 1-2) per
montaggio a parete o (Fig. 1-3) per montaggio ad angolo. Usare 4 viti
3x30mm.
4.

Le impronte circolari e rettangolari sul fondo della base (Fig 1-1, Fig. 1-
4) sono i fori ciechi per l'ingresso dei cavi.
5.

Montare la base del sensore a parete o ad angolo.
(Fig. 3A)

6.

Per l'istallazione dello snodo opzionale aprire il foro Fig 1-6 per la vite
dello snodo e montare l'adattatore a parete (Fig. 2-1&3) oppure
l'adattatore a soffitto (Fig. 2.2&3)
7.

Riposizionare la scheda elettronica stringendo completamente la vita di
tenuta.
8.

Collegare il cavo alla morsettiera (Fig. 4)
9.

Riposizionare il coperchio reinserendolo negli appositi riferimenti ed
avvitare la vite di tenuta.
INSTALLAZIONE DEL RIVELATORE
Descrizione della morsettiera
(Vedere Fig.4)
Morsetti 1 & 2 - contrassegnati "T2, T1" (SABOTAGGIO).
Collegare
questi morsetti ad una zona normalmente chiusa, 24 ore, della centrale. Se
il coperchio del rilevatore viene aperto, un segnale d'allarme sarà inviato
immediatamente alla centrale.
Morsetto 3 Marcato "NC"
- Questo è l'uscita NC (Normalmente Chiusa)
del relè di ALLARME. (Questo contatto è funzionante su LC-104-PIMW e
LC-124-PIMW).

Morsetto 4 Marcato "C"
- Questo è l'uscita C (Comune) del relè di
ALLARME. (Questo contatto è funzionante su LC-104-PIMW e LC-124-
PIMW).

Morsetto 5 Marcato "NO/EOL"
- Morsetto 18 denominato "NO/EOL" -
Terminale NO (Normalmente Aperto) del relè di ALLARME per LC-12X
oppure terminale EOL (Fine Linea) per LC-10X.
Morsetto 6 - contrassegnato “–”

(massa)
Collegare al negativo o alla
massa della centrale.
Morsetto 7 - contrassegnato “+”

(+12V)
Collegare al positivo di una fonte
di alimentazione da 9,6 a 16 Vcc.


IMPOSTAZIONE DEL RILEVATORE

(Vedere Fig. 5-2)

ABILITAZIONE/ESCLUSIONE LED

Switch 1 del dipswitch marcato "LED
" - Abilitazione/Esclusione del LED

Posizione alta "ON"
- ABILITAZIONE DEL LED I 3 LED sono attivi Rosso
per l'ALLARME, Verde per il sensore PIR, Giallo per il sensore MW.
(Posizione Della fabbrica)

Posizione bassa "OFF"
- ESCLUSIONE LED I LED non sono attivi.

Nota:
La posizione dello switch "LED" non influenza la funzione del relè.
Quando un'intrusione è rilevata il relè di allarme commuta in allarme per 2
secondi.
REGOLAZIONE SENSIBILITÁ PIR

Interruttore 2 del DIP. U
sare per regolare il ”PIR” -
serve a regolare la
sensibilità del PIR in funzione dell'ambiente.
Posizione in alto - ”ON” - (Impulso=1) - Alta sensibilità
Indicata per
ambienti stabili. (Posizione Della fabbrica)
Posizione in basso - ”OFF” - (Im
pulso=Auto) - Bassa sensibilità
Indicata
per ambienti difficili.
REGOLAZIONE SENSIBILITA' MW

Switch 3 del dipswitch marcato "MW" - regola la sensibilità del sensore
Microonda in funzione dell'ambiente.

Posizione alta "ON" - (8 Impulsi)
- Sensibilità bassa per ambienti difficili o
instabili.

Posizione bassa "OFF" - (2 Impulsi
) - Sensibilità alta per ambienti stabili.
(Posizione Della fabbrica)
REGOLAZIONE DELL'IMMUNITÁ AGLI ANIMALI:

Interruttore 4 del DIP. Usare per re
golare l’immunita ag
li animali fino a
15 kg o fino a 25 kg

Posizione in alto “ON” -
Immunità agli animali fino a 15 kg. (Posizione
Della fabbrica)
Posizione in basso “OFF” -
Immunità agli animali fino a 25 kg.

FUNZIONE AND/OR

Switch 5 del dipswitch marcato "A
/O" - definisce la modalità di
attivazione del relè di ALLARME.

Posizione alta "ON" - Modalità OR -
L'attivazione del relè di ALLARME
sarà generata dal sensore PIR OPPURE dal sensore MW. (Il primo dei due
che rileva un'intrusione attiverà l'ALLARME).

Posizione bassa "OFF" - Modalità AND -
L'attivazione il relè di ALLARME
sarà generata dal contemporaneo allarme del sensore PIR E del sensore
MW. (Posizione Della fabbrica)
NOTA:
Il rilevatore deve essere riavviato, rimuovendo temporaneamente
l’alimentazione, affinché le nuove impostazioni abbiano effetto.
REGOLAZIONE DELLA PORTATA

Il potenziometro “
MW
” (Fig. 5-4) regola la portata della microonda tra il
FRANCAIS
Le détecteur permet d'analyser l
es conditions environnementales par
l'étalement du spectre de fréquence de mouvement, permettant de se
concentrer sur les intrus et d'éliminer les facteurs environnementaux
responsables des fausses alarmes. L'analyse du spectre est
embarquée dans les composants VLSI du détecteur garantissant une
haute fiabilité et un fonctionnement sans encombre.

Etant donné que le
LC-104-PIMW / LC-124-PIMW
s'appuie sur une
technologie combinée (Infrarouge passif et hyperfréquence), l'activation du
relais du signal d'alarme survient uniquement lorsque les signaux des deux
détecteurs (IRP et hyperfréquence) sont présents en même temps. La
portée de détection effective est la portée de croisement des deux
technologies (IRP et hyperfréquence). Le réglage du potentiomètre GAIN
permet de modifier l'intensité du signal hyperfréquence afin que la portée
effective puisse être échelonnée.
Ce manuel d'installation doit être utilisé en conjonction avec le manuel
d'installation du central de contrôle d'ALARME.
INSTALLATION TYPIQUE
Sélectionnez l'emplacement de montage

Choisissez l'emplacement le plus approprié pour intercepter un intrus. (Nous
recommandons une installation dans un angle). Voir la portée de détection
(Fig.3). Le capteur Quad haute qualité détecte tout mouvement croisant le
faisceau ; la détection du mouvement est légèrement moins sensible en se
rapprochant du détecteur.
Evitez les emplacements suivants :
* Face à la lumière directe du soleil. *
Face à des endroits où la température peut changer rapidement.
* Dans des
endroits où il y a des conduits d'air ou des courants d'air importants. Les
performances du
LC-104-PIMW / LC-124-PIMW
sont optimales lorsqu'il se
trouve dans un environnement constant et stable.
Ce détecteur doit être installé et utilisé dans un environnement qui offre le
degré de pollution max 1 et des surtensions de catégorie II, DANS DES
ENDROITS NE PRÉSENTANT AUCUN RISQUE, à l'intérieur uniquement.
Le détecteur doit être installé uniquement par un technicien.
MONTAGE DU DETECTEUR
1.

Enlevez le couvert en dévissant la vis (Fig 2-11) et soulevez doucement
le couvert. (Fi 2-5)
2.

Enlevez la carte en dévissant la vis qui l'affix. (Fig 2 - 9)
3.

Ouvrez les trous désirés pour l'installation (Fig 1 -2) pour le support plat
ou (Fig 1 -3) pour le support d'angle. Employez 4 vis de type 3x30mm.
4.

Les impressions circulaires et rectangulaires sur la base (Fig 1-1, Fig 1-
4) sont les trous pour l'entrée de fil.
5.

Montez la base du détecteur au mur ou au coin
(Fig. 3A)

6.

Pour l'installation optionnelle avec la base ouvrez le trou (Fig 1-6) pour la
base et installez l'adapteur pour le mur. (Fig 2-1 &3) ou l'adapteur pour le
plafond (Fig 2-2&3)
7.

Réinstallez la carte en serrant la vis.
8.

Reliez le fil au bloc terminal. (Fig 4)
9.

Remplacez la couverture en l'insérant en arrière dans les goupilles
appropriées de fermeture et attachez la vis.
INSTALLATION DU DETECTEUR
Connexions de la plaque à bornes
(Voir Fig.4).
Bornes 1 & 2 - Signalées par “T2,T1” (TAMPER)
Reliez ces bornes à une
zone de protection normalement fermée de 24 heures sur l'unité de contrôle.
Si le couvercle avant du détecteur est ouvert, un signal d'alarme sera
immédiatement envoyé au panneau de contrôle.
Borne 3 marqué "NC"
- c'est le rendement normalement fermé du relais
d'ALARME. (ce contact est fonctionnel sur LC-104-PIMW et LC-124-PIMW)
Borne 4 marqué "C"
- c'est le rendement COMMUN du relais d'ALARME
(ce contact est fonctionnel sur LC-104-PIMW et LC-124-PIMW).
Borne 5 marqué "NO/EOL"
- c'est le rendement normalement overt du
relais d'ALARME sur LC-120 ou Resistance de Fin de Ligne sur LC-100
.

Borne 6 - Signalée par

-

(GND)
Reliez-la à la sortie de tension négative
ou à la terre du central de contrôle.
Borne 7 - Signalée par

+

(+12 V)
A relier à une sortie de tension positive
de 9.6 -16 Vcc.
RÉGLAGE DU DÉTECTEUR
(Dipswitch Fig.5-2)
LED MARCHE / ARRÊT

Switch 1 de dipswitch markez "LED"
- LED MARCHE / ARRÊT.

Position vers le haut "ON"
- les 3 LEDs activera rouge pour l'ALARME,
vert pour la détection de PIR, jaune pour la détection de MW. (Position de
défaut)
Position vers le bas "OFF"
- Les LEDs sont désactiver.

NOTE :
L'état du commutateur "LED" - n'affecte pas le fonctionnement des
relais. Quand une intrusion est détectée, les relais d'alarme activeras dans la
condition d'alarme pour 2 sec.
REGLAGE DE LA SENSIBILITE DU DETECTEUR IRP

Interrupteur 2 de DIP. Utilisé pour le réglage du "PIR" -
permet de régler
la sensibilité de l'infrarouge passif selon l'environnement.
Position vers le haut
- ”ON”- (Impulsion=1)
Sensibilité élevée pour les
environnements stables. (Position de défaut)
Position vers le bas-
”OFF”- (Impul
sion=Auto)
Sensibilité faible pour les
environnements difficiles.
AJUSTEMENT DE LA SENSITIVITÉ DU MW

L'interrupteur 3 dipswitch marqué "MW" - fournit la commande de sensitivité
de la détection de micro-onde selon l'environnement.
Position vers le haut
de "ON
" - (8 impulsions) - basse sensitivité pour les environnements
instables.
Placez en bas "OFF"
(2 impulsions) - sensitivité élevée pour les
environnements stables. (Position de défaut)
AJUSTEMENT DE L'IMMUNITE AUX ANIMAUX DOMESTIQUES

Interrupteur 4 de DIP. Utilisé pour
le réglage de “PET” 15 kg-25 kg

Position vers le haut “ON” -
Immunité aux animaux domestiques pesant
jusqu'à 15 kg. (Position de défaut)
Position vers le bas “OFF”
- Immunité aux animaux pesant jusqu'à 25 kg.
ET/OU ARRANGEMENT DE FONCTION

L'interrupteur 5 marqué '"A/0" - fournit le réglage pour l'activation de relais
d'ALARME.
La position vers le haut "OR" - les relais d'ALARME activera en fonction de
PIR OU la position de détection de MW (le premier canal qui détecte activera
l'ALARME) vers le bas "AND" - le relais d'ALARME activera en fonction de la
détection de PIR ET de MW. (Position de défaut)
REMARQUE :
Le détecteur doit être redémarré en retirant temporairement
l'alimentation pour que les nouveaux paramètres prennent effet.
REGLAGE DE LA PORTEE

ESPANOL
Este detector proporciona un anális
is de las condiciones ambientales a
lo largo del espectro completo de velocidades de movimiento, lo que le
permite centrarse en intrusos y e
liminar los factores ambientales
típicos de las falsas alarmas. El análisis del espectro está integrado en
la electrónica del detector basada en la tecnología VLSI, lo que asegura
una alta fiabilidad y un
funcionamiento sin fallos.
Dado que el
LC-104-
PIMW / LC-124-PIMW
está construido sobe una tecnología combinada
(sensor pasivo infrarrojo y microondas), la activación del relé de la señal de
alarma se da sólo cuando se reciben señales de ambos sensores (PIR y
microondas) al mismo tiempo. El alcance eficaz de detección es el alcance
de la intersección de ambos patrones (PIR y microondas). El ajuste de la
ganancia (GAIN) del potenciómetro modifica la intensidad de la señal de
microondas para escalar el patrón efectivo.
Este Manual de instalación deberá utilizarse conjuntamente con el Manual
de instalación del panel de control de la alarma.
INSTALACIÓN TÍPICA
Seleccione la ubicación de montaje

Escoja una ubicación en la que estime más probable la intercepción de un
intruso. (Nuestra recomendación es la instalación en una esquina). Véase el
patrón de detección (Fig. 3). El sensor Quad de alta calidad detecta el
movimiento que cruza el haz, y es algo menos sensible en la detección del
movimiento hacia el propio detector.
Evite los siguientes emplazamientos:
* Expuesto a la luz directa del sol. *
Expuesto a zonas en las que la temperatura pueda variar rápidamente.
*
Zonas en las que existan conductos de aire o corrientes de aire importantes.
El
LC-104-PIMW / LC-124-PIMW
presenta un comportamiento óptimo en un
entorno constante y estable.
Este detector deberá instalarse y utilizarse en un entorno que proporcione
como máximo el grado de contaminación 2 y la categoría de sobretensión II,
UBICACIONES NO PELIGROSAS, y sólo en interiores. El detector está
diseñado para su instalación únicamente por parte de personal de servicio
técnico.

MONTAJE DEL DETECTOR
1.

Retirar la cobertura de enfrente por medio de destornillar los tornillos
que sostienen el dispositivo (Fig. 2-11) y con cuidado levante la
cobertura de enfrente. (Fig. 2 - 5).
2.

Retire el tablero PC por medio de destornillar los tornillos que lo
sostienen situados en el tablero (Fig. 2 - 9)
3.

Haga los agujeros deseados para una instalación correcta ((Fig. 1 - 2)
para enmarcar en lo plano o (Fig. 1 - 3) para enmarcar en la esquina)
Use 4 tornillos de tipo 3x30mm.
4.

Las hendiduras circulares y rectangulares en la base del dispositivo (Fig.
1-1, Fig. 1-4) son las entradas para los alambres.
5.

Enmarcar la base del dispositivo en la pared o esquina.
(Fig. 3A)

6.

Para instalación opcional con soporte de pared, abrir el hoyo Fig. 1-6
para el tornillo del soporte de pared y intalar el adaptador de soporte
para paredes (Fig 2-1&3) o el adaptador de soporte para el techo (Fig 2-
2&3).
7.

Instalar de regreso el tablero PC por medio de sugestar el tornillo que
detiene el tablero.
8.

Conectar los alambres en los bloques de terminales(Fig. 4)
9.

Reemplazar la cobertura por medio de insertarla en las clavijas de cierre
y enroscar los tornillos que la sostiene.
INSTALACIÓN DEL DETECTOR
Conexiones del bloque de terminales
(véase la Fig. 4)
Terminales 1 y 2 - Marcados como "T2, T1" (TAMPER).
Conecte estos
terminales a una zona protectora normalmente cerrada de 24 horas en la
unidad de control. Si se abre la tapa frontal del detector, se enviará
inmediatamente una señal de alarma a la unidad de control.
Terminal 3 marcado con "NC"
- Este es NC (Normalmente Cerrado)
salida de relé de ALARMA (Este contacto es funcional en el LC-104-PIMW
y LC-124-PIMW)

Terminal 4 marcado con "C"
- Este es el COMMON de el relé de
ALARMA (Este contacto es funcional en el LC-104-PIMW y LC-124-PIMW).

Terminal 5 marcado con "NO/EOL"
- Este es el contacto NO
(Normalmente Abierto por sus siglas en inglés) del relé de ALARMA en el
LC-120 o la resistencia de final de línea (EOL) en el LC-100.
Terminal 6 - Marcado como "-" (GND).
Conéctelo a la salida de tensión
negativa o a la tierra del panel de control.
Terminal 7 - Marcado como "+"

(+12 V).
Conéctelo a una salida de tensión
positiva de entre 9.6 y 16 V CC.
CONFIGURACIÓN DEL DETECTOR
(véase la Fig. 5-2)
LED ABILITAR/DESABILITAR

El interruptor 1 marcado "LED" - Abilitar/Desabilitar los LED's

Posición Arriba "PUESTO"
- LED's ABILITADO. Los 3 LED's seran
activados Rojo para ALARMA, Verde para deteción del PIR, Amarillo para
deteción del microonda. (Ajuste de fabrica)
Posición Abajo "APAGADO"
- LED's DESABILITADO. Los LED's seran
desabilitados.

NOTA:
El estado del interruptor "LED" - no afecta el funcionamiento del relé.
Cuando una intromisión es detectada, el relé de alarm se cambia a una
condición de alarma por 2 segundos.
AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD DEL SENSOR PIR

Interruptor 2 del microinterruptor,
Utilizado para ajustar el sensor
"PIR":
proporciona el control de la sensibilidad del sensor pasivo infrarrojo
Posición arriba - "ON" (Pulse=1).
Alta sensibilidad para entornos estables.
(Ajuste de fabrica)

Posición abajo - "OFF" (Pulse=Auto).
Baja
sensibilidad para entornos inestables.
AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD DEL MICROONDA (MW)

Interruptor 3 marcado "MW"
- proveé control de sensibilidad para la
detección de microonda dependiendo del ambiente.

Posición Arriba "PUESTO"
- (8 Pulsos) - Sensibilidad baja para ambientes
severos o inestables.

Posición Abajo "APAGADO"
- (2 Pulsos) - Sensibilidad alta para
ambientes estables. (Ajuste de fabrica)
AJUSTE DE LA INMUNIDAD A MASCOTAS

Interruptor 4 del microinterruptor
, Utilizado para configurar la
inmunidad a MASCOTAS ("PET") de 15 kg a 25 kg.
Posición arriba - "ON"
- Inmunidad a mascotas de hasta 15 kg. (Ajuste de
fabrica)
Posición abajo - "OFF"
- Inmunidad a un animal de hasta 25 kg .
AJUSTE DE FUNCIÓN DE AND/OR

Interruptor 5 marcado "A/0" -
proveé ajuste para la activación del relé de
ALARMA.

Posición Arriba "OR" - modo OR
- el relé de ALARMA se activara como
una función de detección del PIR o MICROONDA. (El primer canal que sea
detectado activara la ALARMA)

Posición Abajo "AND" - Modo AND -
el relé de ALARMA se activara como
una función de ambos detección PIR y MICROONDA. (Ajuste de fabrica)
NOTA:
Este detector debe ser reiniciado retirando temporalmente la
alimentación para que los nuevos ajustes entren en vigor.

CALIBRACIÓN DEL ALCANCE

El potenciómetro
"MW"

(Fig. 5-4)
ajusta el alcance de detección de las
microondas entre el Mínimo y el Máximo (el ajuste de fábrica es el Posición
central). El potenciómetro
"PIR"

(Fig. 5-1)
ajusta el alcance de detección
ENGLISH
The detector provides an analysis of environmental conditions through
the entire movement speed frequency spectrum, allowing focus on
intruders and eliminating environmen
tal factors of false alarms. The
spectrum analysis is embedded in the VLSI based electronics of the
detector assuring high reliability and trouble free operation.
As the LC-104 (Form A) and LC-124 (Form C) is a combined technology (PIR
& microwave) alarm signal relay activation occurs only when signals from
both sensors (PIR & MW) are present at the same time. The effective
detection range is the range of which the patterns (PIR & MW) are
intersected. The GAIN potentiometer adjustment changes the MW signal
intensity so that the effective pattern will be scaled.
This Installation Manual shall be used in conjunction with the Installation
Manual of the ALARM Control Panel.

TYPICAL INSTALLATION

Select mounting location

Choose a location most likely to intercept an intruder. (Our recommendation
is a corner installation). See detection pattern (Fig.3). The quad-element high
quality sensor detects motion crossing the beam; it is slightly less sensitive
detecting motion toward the detector.
Avoid The Following Locations:
* Facing direct sunlight. * Facing areas
that may change temperature rapidly. * Areas where there are air ducts or
substantial airflows.

The

LC-104-PIMW / LC-124-PIMW

perform better when provided with a
constant and stable environment.
This detector shall be installed and used within an environment that provides
the pollution degree max 2 and overvoltages category II, NON HAZARDOUS
LOCATIONS, indoor only. The detector is designed to be installed by service
persons only.
MOUNTING THE DETECTOR
1.

Remove the front cover by unscrewing the holding screw (Fig. 2-11) and
gently raise the front cover. (Fig. 2 -5)
2.

Remove the PC board by unscrewing the holding screw located on the
board.(Fig. 2 - 9)
3.

Break out the desired holes for proper installation (Fig. 1 – 2) for flat
mount or Fig. 1-3 for corner mount) Use 4 screws type 3x30mm.
4.

The circular and rectangular indentations at the bottom base (Fig. 1-1,
Fig. 1-4) are the knockout holes for wire entry.
5.

Mount the detector base to the wall or corner. (Fig. 3A)
6.

For optional
LC-L1ST accessory
bracket installation open hole Fig. 1-
6 for the bracket screw and install Bracket wall adapter (Fig. 2-1&3) or
Bracket ceiling adapter (Fig. 2-2&3)
7.

Reinstall the PC board by fully tightening the holding screw.
8.

Connect wire to terminal block.(Fig. 4)
9.

Replace the cover by inserting it back in the appropriate closing pins and
screw in the holding screw.
DETECTOR INSTALLATION

Terminal Block Connections
(See Fig. 4)
Terminals 1 & 2 - Marked “T2, T1” (TAMPER)
Connect these terminals to a
24-hour normally closed protective zone in the control unit. If the front cover
of the detector is opened, an immediate alarm signal will be sent to the
control unit.
Terminal 3 Marked "NC" -
This is the NC (Normally Closed) output of
ALARM relay. (This contact is functional on LC-104-PIMW and LC-124-
PIMW)
Terminal 4 Marked "C"
- This is the COMMON output of ALARM relay (This
contact is functional on LC-104-PIMW and LC-124-PIMW).
Terminal 5 Marked "NO/EOL" -

This is the NO (Normally Open) of the
ALARM relay on the LC-120 or End Of Line on the LC-100.
Terminal 6 – Marked "-" (GND)
Connect to the negative Voltage output or
ground of the control panel.
Terminal 7 - Marked "+" (+12V)
Connect to a positive Voltage output of 9.6-
16VDC source
. Use only a listed power limited source.
Note: The detector shall be provided with minimum of 4 hours of standby
power from either a listed compatible control unit or power supply.

SETTING - UP THE DETECTOR
(Dipswitch Fig.5-2)

LED ENABLE / DISABLE

Switch 1
of dipswitch marked "LED"
- LED's Enable/Disable


Position Up “ON” – LED's ENABLE
The 3 LED's will be activating Red for
ALARM, Green for PIR detection, Yellow for MW detection. (Factory Setting)
Position Down “OFF” – LED's DISABLE
The LED’s are disabled.
NOTE:
The state of the switch “LED” - does not affect the operation of the
relays. When an intrusion is detected, the alarm relays will switch into alarm
condition for 2 sec.
PIR SENSITIVITY ADJUSTMENT

Switch 2 of dipswitch marked “PIR”
- provides sensitivity control of PIR
according to the environment.
Position Up “ON” - (Pulse=1) -

High sensitivity
for stable environments.
(Factory Setting)
Position Down “OFF” - (Pulse=Auto) - Low sensitivity
for harsh
environments.
MW SENSITIVITY ADJUSTMENT

Switch 3 of dipswitch marked "MW"
- provides sensitivity control of
Microwave detection according to the environment.
Position Up “ON” - (8 Pulses) - Low sensitivity
for harsh or unstable
environments.
Position Down “OFF” (2 Pulses) - High sensitivity
for stable environments

(Factory Setting)

PET IMMUNITY SETTING

Switch 4 of dipswitch marked "PET" –
provides setting for pet weight 15kg
(33lbs) or 25kg (55lbs)
Position Up “ON” -
Immunity to an animals up to 15 kg (33lbs) (Factory
Setting)
Position Down "OFF” -
Immunity to an animals up to 25kg (55lbs)
Note: Pet immunity feature has not been tested by UL.
AND/OR FUNCTION SETTING

Switch 5 of dipswitch marked "A/0" –
provides setting for ALARM relay
activation.
Position Up "ON" – OR mode
– the ALARM relays will activate as a function
of PIR
OR
MW detection ( The first channel that detects will activate the
ALARM)
Position Down "OFF" – AND mode
– the ALARM relays will activate as a
function of both PIR
AND
MW detection. (Factory Setting)
NOTE:
Detector must be restart by temporary remove power before the new
settings will take effect.
RANGE CALIBRATION

The "MW" potentiometer (Fig. 5-4) adjusts the MW detection range between
minimum and maximum (factory
set to middle position).
The "PIR" potentiometer (Fig. 5-1) adjusts the PIR detection range between
Minimum and Maximum (factory
set to Middle Position).
See Fig. 3 to determine detection range using SENS potentiometer.

NOTE:
The "MW" and "PIR" potentiometer may need to be adjusted to the
Maximum positions in order to achieve maximum area of coverage as
indicated in Fig. 3.

WIRE SIZE REQUIREMENTS


LC-104-PIMW
(Form A)
LC-124-PIMW
(Form C)

Dual-Tech Motion Sensor (PIR & Microwave) with Pet
Immunity
Sensor de movimiento de tecnología doble (sensor PIR
y microondas) con inmunidad a mascotas
Détecteur de mouvement bi-technologie (IRP &
hyperfréquence) avec immunité aux animaux
Rilevatore di Movimento a Doppia Tecnologia
(Infrarosso + Microonda
)
con immunità agli animali
Dualna czujka ruchu (PIR i mikrofala) odporna na
obecno
ść
zwierz
ą
t
Fig 1
Knockout holes
I
Orificios troquelados
I
Trous de débouchure
I

Fori ciechi
I
Otwory monta
ż
owe

LC-L1ST accessory bracket Installation
- Wall mount bracket (ceiling
mount available)
Instalación del soporte
-Escuadra de montaje en pared (escuadra para
techo disponible)
Installation du support
-Support de montage mural (support pour
montage
au plafond disponible)
Installazione dello snodo
-Snodo per il montaggio a parete (disponibile
snodo per il montaggio a soffitto)
Monta
ż
uchwytu
-

Uchwyt do monta
ż
u na
ś
cianie (dost
ę
pny tak
ż
e
uchwyt
do monta
ż
u na suficie)Fig 2
Detector Installation


Instalación del detector
Installation du détecteur
Installazione del rilevatore
Monta
ż
czujki

P/N 7111672 Rev. J
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Patrz rysunek 3 do ustalenia zakresu wykrywania przy u
ż
yciu „SENS"
potencjometr.

UWAGA:
Potencjometry „MW” i „PR”mog
ą
wymaga
ć
ustawienia w pozycji
„Maximum” w celu uzyskania maksymalnego obszaru pokrycia, jak
pokazano na Rys.3


Wymagania dotycz
ą
ce okablowania

Nale
ż
y u
ż
ywa
ć
przewodów o
ś
rednicy 0,5mm lub wi
ę
kszej. Aby okre
ś
li
ć

wymagan
ą

ś
rednic
ę
przewodu w zale
ż
no
ś
ci od d
ł
ugo
ś
ci przewodu
łą
cz
ą
cego czujk
ę
z central
ą
alarmow
ą
nale
ż
y skorzysta
ć
z zamieszczonej
poni
ż
ej tabeli.
D
ł
ugo
ść
przewodu
m
200
300
400
800
Ś
rednica przewodu
mm
0.5
0.75
1.0
1.5
TEST INSTALACJI

UWAGA:
Po zamontowaniu urz
ą
dzenia nale
ż
y przeprowadzi
ć
test instalacji
w celu sprawdzenia poprawno
ś
ci dzia
ł
ania czujki.
Przed rozpocz
ę
ciem testu instalacji nale
ż
y zwork
ę
licznika impulsów ustawi
ć

w pozycji 1 i w
łą
czy
ć
diod
ę
LED. Nast
ę
pnie nale
ż
y wywo
ł
a
ć
ruch w obszarze
chronionym obserwuj
ą
c zielon
ą
diod
ę
LED (czujnik PIR) i
ż
ó
ł
t
ą
diod
ę
LED
(mikrofala). Je
ż
eli zasi
ę
g detekcji b
ę
dzie za ma
ł
y, nale
ż
y ponownie
wyregulowa
ć
zasi
ę
g lub zmieni
ć
miejsce monta
ż
u czujki. Po zako
ń
czeniu
testowania nale
ż
y wy
łą
czy
ć
diod
ę
LED.
W przypadku monta
ż
u czujki w rogu
ś
ciany lub na suficie nale
ż
y u
ż
y
ć

opcjonalnego uchwytu monta
ż
owego LC-L1ST. Uchwyt monta
ż
owy pozwala
na ustawienie czujki w pozycji poziomej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Metoda detekcji

Czteroelementowy pasywny czujnik podczerwieni
(QUAD PIR) z mikrofalowym impulsowym
czujnikiem Dopplera
Zasilanie

9,6 do 16V=

Pobór pr
ą
du

Stan alarmu:
25mA
;Czuwanie:
20mA

Kompensacja
temperaturow
a

TAK

Czas
wzbudzenia
alarmu

2 ± 1 sek.

Wyj
ś
cia
alarmowe


LC-104-PIMW - przeka
ź
nik typu A - styk NC
LC-124-PIMW - przeka
ź
nik typu C - styki NC i NO
28V=, 0,1A z rezystorem zabezpieczaj
ą
cym 10


Prze
łą
cznik
sabota
ż
owy

Normalnie zwarte, 28 V= 0,1 A z rezystorem
zabezpieczaj
ą
cym serii 10


- rozwarte po
otwarciu obudowy

Czas
nagrzewania

1 min

Wska
ź
nik LED

Diody LED migocz
ą
podczas nagrzewania i
samotestowania
,
Czerwona
dioda LED
Ś
WIECI SI
Ę
podczas alarmu
Zielona dioda
LED
CZUJNIK PIR
Ż
ó
ł
ta dioda
LED
CZUJNIK MIKROFALOWY
Odporno
ść
na
zak
ł
ócenia
radiowe

10V/m plus 80% AM od 80 do 2GHz

Odporno
ść
na
zak
ł
ócenia
statyczne

8kV kontakt, 15kV

Odporno
ść
na
zak
ł
ócenia
przepi
ę
ciowe

2.4kV @ 1.2J

Temperatura
pracy

-10ºC ~ +55ºC

IP
40
IK
04
Wymiary

118mm x 62,5 mm x 41mm

Waga

102g
Na zaciskach wyj
ś
ciowych przeka
ź
nika nale
ż
y stosowa
ć
wy
łą
cznie
obci
ąż
enia rezystancyjne

Ograniczona gwarancja

Firma Digital Security Controls gwarantuje, że przez okres 12 miesięcy od daty zakupu
produkt użytkowany w normalnych warunkach będzie wolny od wad materiałowych i
produkcyjnych. Jeżeli wady takie wystąpią Digital Security Controls dokona według
własnego uznania naprawy lub wymiany wadliwego urządzenia po dostarczeniu go do
firmowego punktu naprawczego. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie wad
elementów składowych i wykonania, nie obejmuje natomiast uszkodzeń powstałych w
czasie transportu lub przeładunku lub uszkodzeń powstałych z przyczyn pozostających
poza kontrolą Digital Security Controls, takich jak uderzenie pioruna, skok napięcia,
wstrząs mechaniczny, zalanie wodą lub uszkodzeń wynikających z niewłaściwego
użytkowania, dokonywania zmian lub nieprawidłowego stosowania urządzenia.

Powyższa gwarancja udzielana jest wyłącznie pierwotnemu nabywcy i zastępuje
wszelkie inne gwarancje, wyraźnie określone bądź dorozumiane oraz wszelkie inne
zobowiązania lub odpowiedzialność ze strony Digital Security Controls. Firma Digital
Security Controls ani nie przyjmuje odpowiedzialności, ani nie upoważnia żadnych
innych osób przedstawiających się jako działające w jej imieniu do modyfikacji lub
zmiany warunków gwarancji lub do udzielania innej gwarancji, bądź przyjmowania
odpowiedzialności za ten produkt.

W żadnym przypadku firma Digital Security Controls
nie będzie odpowiadać za szkody bezpośrednie, pośrednie lub następcze, za utratę
spodziewanych zysków, stratę czasu, ani też za żadne inne straty poniesione przez
nabywcę w związku z zakupieniem przez niego tego produktu, jego zamontowaniem,
zadziałaniem lub niezadziałaniem.

Czujki ruchu wykrywają ruch tylko w wyznaczonych
obszarach, które są pokazane w ich instrukcjach montażu. Czujki nie potrafią odróżnić
intruzów od osób uprawnionych do przebywania na danym obszarze. Czujki ruchu nie
zapewniają ochrony obszaru w wymiarze objętościowym. Posiadają one
zwielokrotnione wiązki detekcyjne, ale ruch może być wykryty tylko na takim obszarze
pokrywanym przez wiązki, który jest pozbawiony przeszkód. Czujki nie są w stanie
wykrywać ruchu, który jest wykonywany za ścianami, nad sufitami, pod podłogą, za
zamkniętymi drzwiami, szklanymi przegrodami, drzwiami czy oknami. Wszelkie próby
sabotażu, zarówno te zamierzone jak i niezamierzone, takie jak maskowanie, malowanie
lub natryskiwanie jakiegokolwiek materiału na soczewki, lustra, okna lub inne części
systemu detekcji będą mieć ujemny wpływ na jego prawidłowe działanie.
Czujki ruchu pasywnej podczerwieni działają poprzez wykrywanie zmian temperatury.
Jednakże ich skuteczność może zostać ograniczona, jeżeli temperatura otoczenia
wzrośnie do, lub ponad, wartość temperatury ciała, lub jeżeli w obszarze wykrywania
albo w jego pobliżu występują zamierzone bądź niezamierzone źródła ciepła. Takimi
źródłami ciepła mogą być: grzejniki, kaloryfery, piece, grille, kominki, światło słoneczne,
wentylacja oparów, oświetlenie, itd.
Ostrzeżenie: Digital Security Controls zaleca regularne przeprowadzanie pełnych
prób systemu. Jednakże, pomimo przeprowadzania regularnych prób istnieje
możliwość, iż na skutek różnych okoliczności, w szczególności sabotażu
przestępczego, lub przerwy w dostawie prądu, produkt może nie zadziałać w
oczekiwany sposób.

Ważne informacje:
Dokonywanie zmian lub modyfikacji bez jednoznacznej aprobaty
firmy Digital Security Controls może pozbawić użytkownika prawa do używania tego
urządzenia.


Minimo e il Massimo (impostazione di fabbrica Posizione centrale). Il
potenziometro
“PIR”
(Fig. 5-1)

regola la portata dell’infr
arosso tra il Minimo
e il Massimo (impostazione di fabbrica Posizione centrale).
Vedi la fig. 3 per determinare la gamma di rilevazione per mezzo del
potenziometro di SENS.
NOTA:
per ottenere la massima copertura di superficie indicata a Fig. 3, a
volte i potenziometri "MW" e "PIR" dovranno essere regolati al massimo

SPECIFICHE DEI CONDUTTORI
Usare un conduttore AWG n. 22 (0,5 mm) o di diametro maggiore. Usare la
tabella seguente per determinare il diametro del conduttore in base alla
lunghezza del collegamento tra il rilevatore e la centrale.
Lunghezza Conduttore
m
200
300
400
800
Diametro Conduttore
mm
0,5
0,75
1,0
1,5

Calibro Conduttore
AWG 22 20 18 16

PROVA DI COPERTURA

AVVERTENZA IMPORTANTE:
Una volta installato, il rilevatore dovrebbe
essere provato a fondo per verificarne il corretto funzionamento. L’utente
finale dovrebbe essere istruito su come effettuare una prova di copertura
settimanalmente.
Assicurasi che il rilevatore sia impostato con Impulso=1, LED=ON, e che
non ci sia nessuno nell’area protetta. Muoversi nell’area che deve
essere sorvegliata dal rilevatore e assicurarsi che il LED verde
segnali la rilevazione de
ll’infrarosso, e che il LE
D giallo segnali la
rilevazione della microonda. Se la copertura dovesse essere incompleta,
regolare la Portata o cambiare la posizione del rilevatore.
Quando la copertura è quella desiderata, i LED di allarme possono essere
disabilitati.
Usare gli snodi opzionali per il fissaggio a muro / a soffitto, per risolvere i
problemi di posizionamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Motodo di rilevamento

Sensore Piroelettrico Quad (a quattro
elementi) e Doppler a impulsi di
microonde
Alimentazione

da 9.6 a 16 Vcc

Assorbimento

In Funzione:
25mA;
A Riposo:
20 mA
Compensazione della
temperaturaDurata Allarme

2 ± 1 sec

Uscite di Allarme

LC-104-PIMW - Form A NC

LC-124-PIMW - Form C NC&NO

28Vdc 0.1 A con resistenza di protezione
da 10 Ohm in serie

Deviatore
Antisabotaggio

N.C 28 Vcc 0.1A con resistore di
protezione in serie da 10 Ohm - aperto
quando il coperchio è rimosso

Tempo di
Stabilizzazione

1 min

Spie LED

I LED lampeggiano durante la
stabilizzazione e l’autodiagnosi

LED rosso
Acceso in stato di allarme
LED verde
Sensore PIR
LED giallo
Sensore Microonda
Immunità RFI

Più di 10 V/m, 80% AM da 80 MHz a 2
GHz

Immunità alle Scariche
Elettrostatiche

8 kV contatto, 15 kV in aria

Immunità agli Impulsi

2.4 kV @ 1.2 joules

Temperatura di
Funzionamento

Da -10 ºC a +55 ºC

IP
40
IK
04
Dimensioni

118 mm x 62.5 mm x 41 mm

Peso

102 g

Usare esclusivamente carichi resistivi sulle uscite relé


Garanzia limitata
Digital Security Controls garantisce che, per un periodo di 12 mesi dalla data di
acquisto, il prodotto sarà esente da difetti di materiali e di fabbricazione in normali
condizioni d'uso. Qualora si rilevi un difetto coperto da questa garanzia, Digital
Security Controls provvederà, a propria discrezione, alla riparazione o alla
sostituzione del prodotto difettoso una volta depositato al centro di riparazione. La
presente garanzia si applica esclusivamente ai componenti difettosi e ai difetti di
fabbricazione, ma non copre i danni subiti durante la spedizione o la
manipolazione, né i danni causati da fattori al di fuori del controllo di Digital
Security Controls, come fulmini, tens
ioni eccessive, sovr
accarichi meccanici,
danneggiamenti dovuti all'acqua o altri danni derivanti dall'uso improprio, dalla
modifica o dall'applicazione inadeguata del prodotto.

La presente garanzia si applica soltanto all'acquirente originale e sostituisce
qualunque altra garanzia, espressa o implicita e qualunque altro obbligo o
responsabilità da parte di Digital Security Controls. Digital Security Controls non si
assume alcuna responsabilità in relazione a eventuali suoi rappresentanti e non li
autorizza a modificare o cambiare questa garanzia, né ad assumere altre garanzie
o responsabilità in relazione a tale prodotto.
In nessun caso Digital Security Controls sa
rà ritenuta responsab
ile per danni diretti,
indiretti o consequenziali, perdita di profitti e di tempo, o per qualunque altro danno
subito dall'acquirente in relazione all'acquisto, all'installazione, al funzionamento o
al malfunzionamento di questo prodotto.
I rivelatori di moto sono efficaci esclusivamente entro l'area di copertura indicata
nelle rispettive instruzioni per l'installazione. Essi non sono in grado di differenziare
tra intrusi e occupanti legittimi. I rivelato
ri di moto non offrono la funzione di
protezione dell'area volumetric
a. Il rilevamento viene effttu
ato tramite l'emissione di
diversi fasci e il moto può essere rilevato esclusivamente nelle zone di copertura
purchè esenti da ostacoli. Non sono quindi in grado di rilevare il moto dietro muri,
soffitti, pavimenti, porte chiuse, vetrate, por
te o finestre in vetro.
Qualsiasi tipo di
manomissione, intenzionale o meno, come
mascheramento, vernic
iatura o spruzzo
di qualsiasi sostanza delle lenti, riflettori, fenditure o di altri componenti
dell'apparecchio potrebbe condizionarne il funzionamento.
I rivelatori passivi a infrarossi rilevano le variazioni di temperatura. La loro efficacia
può essere compromessa quando la temperatura ambiente raggiunge o supera i
valori della temperatura emessa dal corpo umano o in presenza di fonti di calore,
intenzionali o meno, all'interno o nelle vicinanze della zona di copertura. Dette fonti
di calore potrebbero essere caloriferi, termosifoni, cucine, barbecue, caminetti,
raggi solari, griglie di vapore, lampade ecc.
Avvertenza: Digital Security Controls c
onsiglia di effettua
re regolarmente una
verifica completa dell'inte
ro sistema. Tuttavia, nonost
ante i frequenti controlli
e a causa di manomissioni, guasti elettr
ici o altri fattori, è possibile che
questo prodotto non fornisca
le prestazioni previste.

Avviso importante:
Eventuali modifiche o cambiamenti non espressamente
approvati da Digital Security Controls potrebbero invalidare l'autorizzazione
dell'utente di utilizzare questa apparecchiatura.


Le potentiomètre
“MW”
(Fig. 5-4)

permet de régler la portée de la détection
de l'hyperfréquence entre Minimum et Maximum (par défaut Position
centrale). Le potentiomètre
“PIR”
(Fig. 5-1)

permet de régler la portée de
la détection entre Minimum et Maximum (par défaut Position centrale).
Utilisez le potentiomètre SENS afin de déterminer la couverture de détection
- Voir Fig.3.
REMARQUE:
Les potentiomètres
“MW”

et
“PIR”
peuvent avoir besoin
d’être ajustés en position Maximum afin d’atteindre la zone de couverture
maximale, comme l’indique la Fig. 3.
EXIGENCES EN MATIÈRE DE DIMENSIONS DES FILS
Utilisez un AWG (calibre américain des fils) #22 (0,5 mm) ou des fils d'un
diamètre plus important. Utilisez le tableau suivant pour déterminer le calibre
(diamètre) et la longueur de fil requis entre le détecteur et le central de
contrôle.
Longueur du fil
m
200
300
400
800
Diamètre du fil
mm
0.5
0.75
1.0
1.5
Longueur du fil
ft.
656
984
1312
2624

Calibre du fil
AWG
22
20
18
16
TEST DE FONCTIONNEMENT

REMARQUE IMPORTANTE :
Lors de l'installation, l'unité doit être
minutieusement testée pour s'assurer de son bon fonctionnement.
L'utilisateur final doit savoir comment réaliser un test de fonctionnement
hebdomadaire.
Assurez-vous que le détecteur a été configuré de la façon suivante :
Impulsion=1, Voyant=allumé et zone protégée évacuée. Créez un
mouvement dans toute la zone à couvrir, observez le voyant vert pour la
détection IRP, et le voyant jaune pour la détection hyperfréquence. Si la
couverture est incomplète, ajustez la portée ou déplacez le détecteur.
Lorsque la couverture appropriée est atteinte, le voyant d'alarme peut être
désactivé.
Utilisez les supports de montage au
plafond / mural LC-L1ST en option pour
résoudre les problèmes de placement. Les supports permettent de placer le
détecteur horizontalement

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Méthode de détection

Impulsion hyperfréquence à effet
Doppler et IRP Quad (quatre éléments
Alimentation en entrée

9.6 à 16 Vcc

Appel de courant

Actif:
25 mA En ;
En veille:
20 mA
Compensation de

temp.
OUI

Durée d'alarme

2 ±1 sec

Sortie d'alarme
LC-104-PIMW Format A NC

LC-124-PIMW Format C NC&NO

28Vdc 0.1 A avec 10 Ohm

résistances de protection en série

Interrupteur anti-
sabotage

N.F 28 Vcc 0,1 A avec une résistance de
protection en série de 10 Ohm - s'ouvre
lorsque le couvercle est retiré

Durée de préchauffage

1 min

Voyant rouge
Allumé pendant une alarme
Voyant vert
CANAL IRP
Voyant jaune
CANAL HYPERFREQUENCE
Immunité contre les
fréquences radio

10 V/m plus AM 80% de 80 MHz à 2
GHz

Immunité statique

8 kV contact, 15 kV air

Immunité transitoire

2.4 kV @ 1.2 joules

Temp. en
fonctionnement

-10ºC ~ +55ºC (14ºF ~ 131ºF
)
IP
40
IK
04
Dimensions

118mm x 62.5 mm x 41mm
(4.65” x2.46” x1.61”)

Poids

102gr. ( 3.6oz.)
N'utilisez que des charges résistives sur les sorties de relais
Cet appareil num
י
rique de la classe B est conforme a la norme
NMB-003 du Canada.

Garantie limitée
Digital Security Controls garantit le produit contre tout défaut matériel et de fabrication
dans des conditions normales d'utilisation pour une période de 12 mois à compter de la
date d'achat. En cas de matériel défectueux, Digital Security Controls pourra, à son choix,
réparer ou remplacer l'équipement en question après retour de celui-ci à son dépôt de
réparation. Cette garantie s'applique uniquement pour les défauts de pièces ou de
fabrication et non aux dommages survenus lors du transport ou de la manipulation, ou aux
dommages pour des raisons échappant au contrôle de Digital Security Controls tels que
l'éclairage, une tension excessive, un choc mécanique, un dégât provoqué par l'eau, ou
tout dommage résultant d'abus, d'altération ou d'application incorrecte de l'équipement.

Ladite garantie sera valable uniquement pour l'acheteur original, et prévaut et prévaudra
sur toute autre garantie, qu'elle soit explicite ou implicite et sur toute autre obligation ou
responsabilité de la part de Digital Security Controls. Digital Security Controls n'assume et
n'autorise aucune autre personne prétendant agir en son nom à modifier ou changer cette
garantie, n'assume pour cela aucune autre garantie ou responsabilité concernant ce
produit.
Digital Security Controls ne sera en aucun cas tenu responsable pour tout dommage direct
ou indirect, perte de profits anticipés, perte de temps ou toute autre perte que l'acheteur
aura subi en relation avec l'achat, l'installation ou le fonctionnement ou défaillance de ce
produit.
Les détecteurs de mouvement ne détectent le mouvement que dans les zones désignées,
conformément aux instructions d'installation. Ils ne peuvent pas distinguer les intrus des
occupants. Les détecteurs de mouvement ne fournissent pas de protection volumétrique
des zones. Ils ont de multiples faisceaux de détection et les mouvements ne peuvent être
détectés que dans des zones non obstruées et couvertes par ces faisceaux. Ils ne peuvent
détecter les mouvements qui se produisent derrière les murs, plafonds, sol, portes fermée,
cloisons vitrées, portes vitrées ou fenêtres. Tout type de sabotage, qu'il soit intentionnel ou
non, tel que le masquage, peinture ou vaporisation de tout matériau sur les lentilles,
miroirs, fenêtres ou toute autre partie du système de détection empêchera son
fonctionnement normal.
Les détecteurs de mouvement à infrarouge passif fonctionnent en détectant les
changements de température. Cependant, leur efficacité peut être réduite lorsque la
température ambiante s'approche ou dépasse la température du corps ou s'il existe des
sources de chaleur intentionnelles ou non intentionnelles à l'intérieur ou à proximité de la
zone de détection. Certaines de ces sources de chaleur peuvent être des chauffages,
radiateurs, fours, barbecues, cheminées, lumière du soleil, éclairages, etc.
Avertissement: Digital Security Controls recommande que la totalité du système soit
testé régulièrement. Toutefois, même si vous faites des tests réguliers, il peut
arriver que le fonctionnement du produit ne soit pas conforme aux spécifications en
raison notamment, mais pas exclusivement, d'interventions criminelles ou de panne
de courant.

Information importante :
Tout changement ou modification qui n'ont pas été
expressément approuvés par Digital Security Controls peuvent annuler le droit de
l'utilisateur à se servir de cet équipement.

entre el Mínimo y el Máximo (el ajuste de fábrica es el Posición central).
Vea fig. 3 para determinar la gama de la detección usando el potenciómetro
de SENS
.
NOTA:
Puede que tenga que ajustar los potenciómetros "MW" y "PIR" a las
posiciones máximas para conseguir la máxima superficie de cobertura, tal y
como se indica en la fig. 3
.
REQUISITOS DE TAMAÑO DE LOS CABLES
Utilice cables de calibre 22 AWG (0,5 mm) o de mayor diámetro. Utilice la
siguiente tabla para determinar el calibre (diámetro) del cable y su longitud
entre el detector y el panel de control.
Lunghezza
m
200
300
400
800
Diametro
mm
0.5
0.75
1.0
1.5
Lunghezza
ft.
656
984
1312
2624

Sezione
AWG 22 20 18 16
PRUEBA DE DESPLAZAMIENTO

NOTA IMPORTANTE:
Tras realizar la instalación, la unidad deberá ser
probada exhaustivamente para verificar que funciona correctamente. Deberá
instruirse al usuario final en el modo de realizar una prueba semanal de
desplazamiento.
Asegúrese de que se ha configurado el detector: Pulse=1, LED=ON, y
ninguna persona en la zona protegida. Genere movimiento en la zona
completa que se desee cubrir y observe el LED verde para la detección del
sensor PIR y el LED amarillo para la detección por microondas. En el caso
de que la cobertura sea incompleta, vuelva a ajustar el alcance o reubique el
detector.
Una vez haya conseguido la cobertura que desea, puede desactivar el LED
de alarma.
Utilice los soportes opcionales LC-L1ST para montaje en pared / techo para
resolver los problemas de ubicación. Estos soportes permiten colocar el
detector en posición horizontal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Método de detección

Sensor PIR Quad (de cuatro elementos)
y pulsos Doppler de microondas
Alimentación

Entre 9.6 y 16 V CC

Consumo de corriente

Activo:
25 mA;
Reposo:
20 mA
TCompensación

de temperaturaPeriodo de alarma

2
±
1 s

Salidas de la alarma

LC-104-PIMW - Forma A - NC

LC-124-PIMW - Forma C – NC&NO

28Vdc 0.1 A con 10 Ohm

Resistencia de protección en serié

Interruptor de
seguridad

N.C. 28 V CC, 0.1 A con resistencia
protectora en serie de 10 ohm; se activa
cuando se retira la tapa

Periodo de
calentamiento

1 min

Indicador LED

Los LED parpadean durante el periodo
de calentamiento y la prueba automática

LED rojo

Encendido durante

la alarma LED verde

CANAL DEL

SENSOR PIR LED
amarillo

CANAL DE MICROONDAS

Inmunidad a
radiofrecuencia
10 V/m
más
80% AM
de
80 MHz a 2GHz

Inmunidad a
electricidad estática
8 kV en contacto, 15 kV en el aire

Inmunidad transitoria

2.4 kV a 1.2 joule

Temperatura de
funcionamiento

-10ºC ~ +55ºC (14ºF ~ 131ºF)

IP
40
IK
04
Dimensiones

118mm x 62.5mm x 41mm
(4.65” x 2.46” x 1.61”)
Peso
102gr. ( 3.6oz.)
Utilice solo cargas resistivas en las salidas de los relés
Garantía limitada
Digital Security Controls garantiza que, durante un periodo de 12 meses a partir de
la fecha de compra, este producto estará libre de defectos en materiales y
fabricación si es sometido a un uso normal y que, en compensación por cualquier
incumplimiento de dicha garantía, Digital Security Controls reparará o sustituirá, de
acuerdo con su decisión, el equipo defectuoso tras la devolución del mismo al
centro de reparaciones. Esta garantía aplica sólo a defectos en piezas y
fabricación, y no a los daños provocados por la entrega o la manipulación, ni a los
daños debidos a causas que se encuentren fuera del control de Digital Security
Controls, como pueden ser relámpagos, sobretensión, choques mecánicos, daños
provocados por el agua o daños provoca
dos por el uso abusivo, alteración o
aplicación inadecuada del equipo.

La anterior garantía sólo aplicará al comprador original, sustituye y sustituirá a
cualquier otra garantía, ya sea expresa
o implícita, así como a cualquier otra
obligación o responsabilidad correspondientes a Digital Security Controls. Digital
Security Controls no asume la responsabilidad de, ni autoriza a ninguna otra
persona que pretenda actuar en su representación a, modificar o alterar esta
garantía ni a asumir en su
nombre ninguna otra garantía o responsabilidad en
relación con este producto.
En ningún caso será responsable Digital Security Controls por cualquier daño
directo, indirecto o consecuente, lucro cesante, pérdida de tiempo o cualquier otra
pérdida sufrida por el comprador en conexión con la compra, instalación,
funcionamiento o avería de este producto.
Los detectores de movimiento sólo pueden detectar movimiento en las zonas
designadas en sus respectivas instrucciones de instalación. Dichos detectores no
pueden discriminar entre intrusos y ocupantes. Los detectores de movimiento no
proporcionan protección volumétrica de las zonas protegidas. Estos detectores
poseen múltiples haces de detección, con lo que sólo puede detectarse el
movimiento en zonas cubiertas por dichos haces que no presenten obstáculos. No
pueden detectar el movimiento existente detrás de paredes, techos, suelos,
puertas cerradas, divisiones acristaladas, puertas acristaladas o ventanas.
Cualquier tipo de vandalismo, ya sea intencionado o no intencionado, como cubrir,
pintar o rociar cualquier tipo de material sobre las lentes, espejos, ventanas o
cualquier otra pieza del sistema de detección, afectará a su correcto
funcionamiento.
Los detectores infrarrojos pasivos de movimiento funcionan a través de la
detección de cambios en la temperatura. No obstante, su eficacia puede verse
reducida cuando la temperatura ambiente se acerca o supera la temperatura
corporal, o si existen fuentes de calor intencionadas o no intencionadas en la zona
de detección o cerca de ella. Algunas de estas fuentes de calor pueden ser
calefactores, radiadores, estufas, barbacoas, chimeneas, la luz del sol, rejillas de
vapor, luces, etcétera.
Atención: Digital Security Controls re
comienda comprobar por completo el
sistema con frecuencia. No obstante, a pesar de estas comprobaciones
frecuentes y debido entre otras posible
s causas a un posible vandalismo o a
una interrupción del suministro eléctr
ico, es posible que este producto no
funcione como cabe esperar.

Información importante:
Los cambios o modificaciones no aprobados
expresamente por Digital Security Controls pueden anular la autorización del
usuario a hacer funcionar este equipo.


Use #22 AWG (0.5 mm) or wires with a larger diameter. Use the following
table to determine required wire gauge (diameter) and length of wire between
the detector and the control panel.
Wire Length
m
200
300
400
800
Wire Diameter
mm
0.5
0.75
1.0
1.5
Wire Length
ft.
656
984
1312
2624
Wire Gauge
AWG
22
20
18
16
WALK TESTING
IMPORTANT NOTE:
Upon installation, the unit should be thoroughly tested
to verify proper operation. The end user should be instructed on how to
perform a walk test weekly.
Make sure detector has been set up: Pulse=1, LED=ON and protected area
cleared of all people. Create motion in the entire area where coverage is
desired, observe the Green LED for PIR detection, and Yellow LED for MW
detection. Should the coverage be incomplete, readjust range or relocate the
detector.
Once coverage is as required, the alarm LED may be disabled.
Use the optional LC-L1ST wall mount or
ceiling mount brackets to solve
placement problems. The brackets allow for horizontal positioning of the
detector.
Note: For UL installations the detector shall be tested annually.

TECHNICAL SPECIFICATION
Detection Method

Quad (Four element) PIR & microwave
pulse Doppler
Power Input
9.6 to 16
Vdc

Current

Draw

Active:
25mA
;
Standby:
20mA

Temp Compensation
Yes
Alarm Period
2 ± 1 sec
Alarm Outputs

LC-104-PIMW - Form A - NC
LC-124-PIMW - Form C - NC & NO
28Vdc 0.1 A with 10 Ohm
series protection resistors
Tamper Switch
NC 28Vdc 0.1 A with 10 Ohm
series protection resistors
open when cover is removed
Warm up Period
1min
LED Indicator
LED’s are blinking during warm up
period and self testing
Red LED
ON during alarm
Green LED
PIR CHANNEL
Yellow LED
MW CHANNEL
RF Immunity
10 V/m plus 80% AM from 80 MHz to
2GHz
Static Immunity
8kV contact, 15kV air
Transient Immunity
2.4kV @ 1.2joules
Operation Temp
-10
º
C ~ +55
º
C (14
º
F~131
º
F)
IP
40
IK
04
Dimensions
118mm x 62.5mm x 41mm
(4.65” x 2.46” x 1.61”)
Weight
102gr. ( 3.6oz.)
Use only resistive loads on the relay outputs

NOTE:
This equipment has been tested and found to comply with the limits
for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These
limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates uses and
can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference will not
occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful
interference to radio or television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures: -- Reorient or
relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected. -- Consult the dealer or an experienced
radio/TV technician for help.

Limited Warranty
Digital Security Controls warrants that for a period of 12 months from the date of
purchase, the product shall be free of defects in materials and workmanship under
normal use and that in fulfillment of any breach of such warranty, Digital Security
Controls shall, at its option, repair or replace the defective equipment upon return of
the equipment to its repair depot. This warranty applies only to defects in parts and
workmanship and not to damage incurred in shipping or handling, or damage due to
causes beyond the control of Digital Security Controls such as lightning, excessive
voltage, mechanical shock, water damage, or damage arising out of abuse,
alteration or improper application of the equipment.

The foregoing warranty shall apply only to the original buyer, and is and shall be in
lieu of any and all other warranties, whether expressed or implied and of all other
obligations or liabilities on the part of Digital Security Controls. Digital Security
Controls neither assumes responsibility fo
r, nor authorizes any other person
purporting to act on its behalf to modify or to change this warranty, nor to assume
for it any other warranty or liability concerning this product.
In no event shall Digital Security Controls be liable for any direct, indirect or
consequential damages, loss of anticipated profits, loss of time or any other losses
incurred by the buyer in connection with the purchase, installation or operation or
failure of this product.
Motion detectors can only detect motion within the designated areas as shown in
their respective installation instructions. They cannot discriminate between intruders
and intended occupants. Motion detectors do not provide volumetric area protection.
They have multiple beams of detection and motion can only be detected in
unobstructed areas covered by these beam
s. They cannot detect motion which
occurs behind walls, ceilings, floor, closed doors, glass partitions, glass doors or
windows. Any type of tampering whether intentional or unintentional such as
masking, painting, or spraying of any material on the lenses, mirrors, windows or
any other part of the detection system
will impair its proper operation.
Passive infrared motion detectors operate by sensing changes in temperature.
However their effectiveness can be reduced when the ambient temperature rises
near or above body temperature or if there are intentional or unintentional sources
of heat in or near the detection area. Some of these heat sources could be heaters,
radiators, stoves, barbeques, fireplaces, sunlight, steam vents, lighting and so on.
Warning: Digital Security Controls recommends that the entire system be
completely tested on a regular basis.
However, despite frequent testing, and
due to, but not limited to, criminal tamp
ering or electrical disruption, it is
possible for this product to fail to perform as expected.
Important Information:
Changes or modifications not expressly approved by
Digital Security Controls could void the user’s authority to operate this equipment.Fig. 3
Lens Pattern
I
Patrón de la lente
I
Portée de la lentille
Area di Copertura
I
Charakterystyka detekcji


Fig 3A

Installation Position | Posición de Instalación | Installation position
| Posizione di Installazione | Instalacja Stanowiska


Fig. 4

Terminal block

I
Bloque de terminals
I
Plaque à bornes
I

Morsettiera
I
Opis zacisków

Fig. 5

PCB Layout

1

PIR
Sensitivity
Adjustment

Ajuste de
sensibilidad
PIR
Réglage de la
sensibilité du
détecteur IRP
Regolazione
sensibilità PIR
Regulacja
czu
ł
o
ś
ci (PIR)
2

Dip-Switch
for setting
Interruptor
del ajuste
Interrupteur de
réglage
Interruttori
d'impostazione
Prze
łą
cznik
funkcji
3

Tamper
switch
Interruptor
de
seguridad
Interrupteur
anti-sabotage
Deviatore
antisabotaggio
Prze
łą
cznik
antysabota
ż
owy
4

MW
Sensitivity
Adjustment
Ajuste de
sensibilidad
MW
Réglage de la
sensibilité de
l'hyperfréquence
Regolazione
Sensibilità
microonda
Regulacja
czu
ł
o
ś
ci
mikrofali


EN50131-1 EN50131-2-4 Grade 2 Class 2
FCC ID:F5306LC4105 IC ID:160A-06LC4105

For UL/ULC installations use only detectors operating at 10.525GHz.
UL/ULC tested operation of the product at 0 – 49°C, 93%RH.
Use only resistive loads on the relay outputs.
Organismes Certificateurs

CNPP
Route la Chapelle Réanville
CD64 - BP2265
27950 ST MARCEL
Tel : +33 (0)2.32.53.64.00
www.cnpp.com


Référentiel Certification:


NF 324 / H 58 Rev.3
AFNOR Certification
11 rue Francis de Pressensé
93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex
Tel : +33 (0)1.46.11.37.00
www.afnor.org


W
arning!

Changes or modifications to this equipment not expressly approved by
the party responsible for compliance (DSC Ltd.) could void the user’s authority to
operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC rules.
Operations are subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference and (2) This device must accept
any interference received, including interference that may cause undesired
operation.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. The term 'IC'
before the radio certification number only signifies that Industry Canada technical
specifications were met.

For ULC
Installations
use PIR
pulse count
set to AUTO
(DIP 2 is
OFF) and
AND/OR
function set
to AND mode
(DIP 5 to
OFF)

Coverage area:
50 ft x 50 ft
(minimum
sensitivity)
and 60 ft x 50 ft
(maximum
sensitivity)


Uploaded