DSC LC-100-PI - Installation ManualRelated Products

DSC LC-100-PI1 - Pet Friendly PIR Motion Detector
DSC LC-100-PI
Pet Friendly PIR Motion Detector
List Price: $30.00
Our Price: $22.99

Related Categories


Document Transcript

POLSKI

W czujce LC-100-PI / LC-120-PI wykorzystano specjalnie
zaprojektowaną soczewkę optyczną, oraz unikalny
czteroelementowy czujnik pasywnej podczerwieni (QUAD
PIR). Nową elektronikę czujki oparto na układzie ASIC,
który został specjalnie zoptymalizowany w celu
zapobiegania fałszywym alarmom wywoływanym przez
zwierzęta domowe.

Czujki LC-100-PI / LC-120-PI charakteryzują się wysoką
odpornością na światło widzialne. LC-100-PI / LC-120-PI
dostarczana jest wraz z soczewką szerokokątną.
Czujka LC-100-PI / LC-120-PI odporna jest na zwierzęta
domowe o masie sumarycznej do 25kg. W celu uzyskania
większej odporności na obecność zwierząt czujkę należy
montować w miejscach pozostających poza zasięgiem
zwierząt.
Przed przystąpieniem do instalacji czujki należy dokładnie
zapoznać się z poni
ższą instrukcją.

WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI

Czujkę należy zainstalować w taki sposób, aby jej zasięg
działania objął chronione pomieszczenie (Rys. 4). Wysokiej
jakości czteroelementowy czujnik QUAD jest bardziej wrażliwy
na ruch przecinający wiązkę, niż na ruch skierowany w stronę
czujnika.

Aby uniknąć fałszywych alarmów, podczas montażu należy
stosować się do poniższych zasad:

*Nie wolno kierować czujki bezpośrednio w stronę światła
słonecznego.
*Nie wolno umieszczać czujki w
pobliżu przedmiotów, lub
obszarów, które gwałtownie mogą zmienić swą temperaturę.
*Nie wolno kierować czujki bezpośrednio w stronę urządzeń
wytwarzających strumienie powietrza.
Czujka przeznaczona jest do montażu w środowisku o
maksymalnie 2 stopniu zanieczyszczenia i możliwości
występowania przepięć kategorii II. Czujka przeznaczona jest
wyłącznie do montażu wewnętrznego.
Montaż czujki powinien wykonywać wyłącznie wykwalifikowany
instalator systemów alarmowych.

MONTAŻ URZĄDZENIA
1.

W celu zdjęcia osłony czołowej należy wykręcić śrubę
mocującą (Rys. 2-11) a następnie delikatnie unieść
osłonę(Rys.2-5)
2.

W celu wyjęcia płytki drukowanej należy wykręcić śrubę
mocującą umieszczoną na płytce (Rys. 2-9).
3.

Wykonać otwory na tylnej części obudowy urządzenia w
miejscu przewidzianym na śruby mocujące (Rys. 1-2 lub 1-3,
do montażu na płaskiej powierchni lub do montażu
narożnego). Przymocować urządzenie za pomocą 4 śrub.
4.

Wykonać otwory na tylnej części obudowy w miejscu
przewidzianym na przewody (Rys. 1-1 i 1-4).
5.

Zamontować tylną część obudowy urządzenia na ścianie lub
w narożniku.
6.

Jeżeli używany jest opcjonalny uchwyt należy wykonać otwór
na śrubę uchwytu (Rys. 1-5) i zamontować adapter do
montażu na ścianie (Rys. 2-1 i 3) lub adapter do montażu na
suficie (Rys. 2-2 i 3).
7.

Ponownie zamontować płytkę drukowaną dokręcając śrubę
mocującą.
8.

Podłączyć przewody zgodnie ze schematem (Rys.4).
9.

Zamknąć obudowę dopasowując do siebie zaciski znajdujące
się na osłonie, następnie dokręcić śrubę znajdującą się w
dolnej części osłony.
Jeżeli założony jest sabotaż tylny (Rys. 1-6) to nie ma
możliwości instalacji urządzenia z opcjonalnym uchwytem
Czujka musi zostać zamontowana na ścianie.

OPIS ZACISKÓW (Rys. 5)
Zaciski 1 i 2 (oznaczone „T1,T2”):
zaciski sabotażowe
normalnie zwarte, należy podłączyć je do linii dozorowej
antysabotażowej w centrali alarmowej.

Zacisk 3
(oznaczony "NC"): zacisk przekaźnika alarmu,
normalnie zwarty NC (występuje w modelach LC-100-PI i LC-
120-PI)

Zacisk 4
(oznaczony "C"): zacisk wspólny przekaźnika alarmu
(występuje w modelach LC-100-PI i LC-120-PI)
.
Zacisk 5
(oznaczony "NO"): zacisk przekaźnika alarmu,
normalnie otwarty NO (występuje tylko w modelu LC-120-PI)
Zaciski 6 i 7 (oznaczone „12V +/-„):
zaciski służące do
podłączenia zasilania czujki 12V=.

ITALIANO

Il rivelatore LC-100-PI / LC-120-PI utilizza una speciale
lente, un esclusivo sensore piroelettrico Quad (quattro
elementi) ed una nuova elettronica basata su un’ASIC,
ottimizzati per eliminare i falsi allarmi provocati da animali
domestici. Offre un grado di immunità alla luce visibile
senza precedenti ed è dotato di una capacità di rivelazione
e di una stabilità veramente eccezionali in ogni tipo di
impianto di sicurezza. Il rivelatore LC-100-PI / LC-120-PI è
fornito con una lente volumetrica.
Il rivelatore LC-100-PI / LC-120-PI è immune agli animali
domestici con peso fino a 25 Kg. Per garantire la completa
immunità si consiglia di evitare l'installazione dell'apparecch
io
nei luoghi in cui potrebbe essere raggiunto dagli animali.

Queste istruzioni devono essere usate unitamente a quelle
relative alla centrale dell'impianto di allarme
.


INSTALLAZIONE TYPICA

Scelta della posizione per il montaggio

Selezionare la posizione più adatta a rilevare la presenza di u
n
intruso. Vedere l'area di copertura (Fig. 4). Il sensore a quat
tro
elementi ad elevata sensibilità rileva i movimenti che incrocia
no i
fasci; esso è leggermente meno sensibile nel rilevare il movime
nto
verso il rilevatore. Il rendimento del rilevatore LC-100-PI / L
C-120-
PI è ottimale in un ambiente uniforme e stabile.

Evitare le seguenti posizioni

* Esposizione alla luce solare. * Di fronte ad aree che possono

cambiare temperatura rapidamente. * Ambienti con condutture
d'aria o forti correnti d'aria
.


Il rilevatore deve essere installato ed usato in ambienti con
grado d'inquinamento non superiore al fattore 2 e categoria di
sovratensione II, IN AMBIENTI NON PERICOLOSI,
esclusivamente al chiuso. Il rilevatore è progettato per essere

installato solo da personale qualificato.

FISSAGGIO
DEL RILEVATORE
1.

Rimuovere il coperchio frontale svitando la vite di tenuta
(Fig. 2-11) ed alzandolo delicatamente. (Fig. 2-5)
2.

Rimuovere la scheda elettronica svitando la vite di tenuta
posizionata sulla scheda stessa. (Fig. 2-9)
3.

Aprire i fori necessari ad una corretta istallazione (Fig. 1-2)

per montaggio a parete o (Fig. 1-3) per montaggio ad
angolo. Usare 4 viti 3x30mm.
4.

Le impronte rettangolari sul fondo della base (Fig 1-1, Fig.
1-4) sono i fori ciechi per l'ingresso dei cavi.
5.

Montare la base del sensore a parete o ad angolo.
6.

Per l'istallazione dello snodo opzionale aprire il foro Fig 1-5

per la vite dello snodo e montare l'adattatore a parete (Fig.
2-1&3) oppure l'adattatore a soffitto (Fig. 2.2&3)
7.

Riposizionare la scheda elettronica string
endo
completamente la vita di tenuta.
8.

Collegare il cavo alla morsettiera (Fig. 4)
9.

Riposizionare il coperchio reinsere
ndolo negli appositi
riferimenti ed avvitare la vite di tenuta.
Se il dispositivo antirimozione è montato (Fig. 1-6) lo snodo
opzionale non può essere utilizzato ed il sensore può essere
istallato solo a parete.

INSTALLAZIONE DEL RIVELATORE
Descrizione della morsettiera
(Fig. 5)
Morsetti 1 & 2 - contrassegnati T2 e T1 (SABOTAGGIO).
Se
è richiesta la funzione antisabotaggio, collegare questi morset
ti
ad una zona 24 ore, normalmente chiusa, della centrale. Se il
coperchio del rilevatore viene aperto, un segnale d'allarme sar
à
inviato immediatamente alla centrale.
Morsetto 3 Marcato "NC"
- Questo è l'uscita NC
(Normalmente Chiusa) del relè di ALLARME. (Questo contatto
è funzionante su LC-100-PI e LC-120-PI).

Morsetto 4 Marcato "C"
- Questo è l'uscita C (Comune) del
relè di ALLARME. (Questo contatto è funzionante su LC-100-
PI e LC-120-PI).

Morsetto 5 Marcato "NO"
- Questo è l'uscita NO
(Normalmente Aperta) del relè di ALLARME. (Questo contatto
è funzionante solo su LC-120-PI).

Morsetto 6 - contrassegnato “–”

(massa)
Collegare al
negativo o alla massa della centrale.

Morsetto 7 - contrassegnato “+”

(+12V)
Collegare al positivo
di una fonte di alimentazione da 8,2 a 16 Vcc (
tipicamente fornita
dalla centrale antifurto
).

FRANCAIS


Le détecteur LC-100-PI / LC-120-PI utilise une lentille
optique spécialement conçue équipée d'un capteur IRP
Quad (quatre éléments) et de nouveaux composants
électroniques basés sur un ASIC pour éliminer les fausses
alarmes provoquées par les petites animaux et les
animaux domestiques. Le LC-100-PI / LC-120-PI offre des
niveaux inégalés d'immunité contre la lumière visible. Le
détecteur offre un niveau exceptionnel de stabilité et
capacité de détection pour toutes les installations de
sécurité. Le LC-100-PI / LC-120-PI est fourni avec une
lentille grand angle.
Le LC-100-PI / LC-120-PI offre une
immunité aux animaux domestiques pesant jusqu'à 25 Kg.
Pour une meilleure immunité, évitez d'installer le détecteur
dans des endroits où les animaux domestiques peuvent
l'atteindre.

Ce manuel d'installation doit être utilisé en conjonction avec
le
manuel d'installation du central de contrôle d'ALARME.
INSTALLATION TYPIQUE
Sélectionnez l'emplacement de montage

Choisissez l'emplacement le plus approprié pour intercepter un
intrus. Voir la portée de détection (Fig. 4). Le capteur Quad
haute qualité détecte tout mouvement croisant le faisceau ; la
détection du mouvement est moins sensible en se rapprochant
du détecteur. Les performances du LC-100-PI / LC-120-PI sont
optimales lorsqu'il se trouve dans un environnement constant
et stable.
Evitez les emplacements suivants

* Face à la lumière directe du soleil. * Face à des zones
soumises à des changements rapides de température. * Les
zones avec des conduits d'air ou des courants d'air importants.


Ce détecteur doit être installé et utilisé dans un environnemen
t
qui offre le degré de pollution max 1 et des surtensions de
catégorie II, DANS DES ENDROITS NE PRÉSENTANT
AUCUN RISQUE, à l'intérieur uniquement. Le détecteur doit
être installé uniquement par un technicien.

MONTAGE DU DETECTEUR
1.

Enlevez le couvert en dévissant la vis (Fig 2-11) et soulevez
doucement le couvert. (Fi 2-5)
2.

Enlevez la carte en dévissant la vis qui l'affix. (Fig 2 - 9)
3.

Ouvrez les trous désirés pour l'installation (Fig 1 -2) pour le

support plat ou (Fig 1 -3) pour le support d'angle. Employez
4 vis de type 3x30mm.
4.

Les impressions rectangulaires sur la base (Fig 1-1, Fig 1-4)
sont les trous pour l'entrée de fil.
5.

Montez la base du détecteur au mur ou au coin
6.

Pour l'installation optionnelle avec la base ouvrez le trou
(Fig 1-5) pour la base et installez l'adapteur pour le mur.
(Fig 2-1 &3) ou l'adapteur pour le plafond (Fig 2-2&3)
7.

Réinstallez la carte en serrant la vis.
8.

Reliez le fil au bloc terminal. (Fig 4)
9.

Remplacez la couverture en l'insérant en arrière dans les
goupilles appropriées de fermeture et attachez la vis.
Si la surveillance arrière est assemblée (Fig.1-6) il n'y a auc
une
option de montage. Le détecteur doit être installé plat
seulement.

INSTALLATION DU DETECTEUR
Connexions de la plaque à bornes
(Fig. 5)
Bornes 1 & 2 - Signalées par T2 et T1 (TAMPER)
Si une
fonction sabotage est requise, reliez ces bornes à une zone de
protection normalement fermée de 24 heures sur le panneau
de contrôle. Si le couvercle avant du détecteur est ouvert, un

signal d'alarme sera immédiatement envoyé au panneau de
contrôle.

Borne 3 marqué "NC"
- c'est le rendement normalement
fermé du relais d'ALARME. (ce contact est fonctionnel sur LC-
100-PI et LC-120-PI)
Borne 4 marqué "C"
- c'est le rendement COMMUN du relais
d'ALARME (ce contact est fonctionnel sur LC-100-PI et LC-
120-PI).
Borne 5 marqué "NO"
- c'est le rendement normalement overt
du relais d'ALARME (ce contact est fonctionnel sur LC-120-PI
seulement)
.
Borne 6 - Signalée par

-

(GND)
Reliez-la à la sortie de
tension négative ou à la terre du central de contrôle.
Borne 7 - Signalée par


+


(+12 V)
A relier à une sortie de
tension positive de 8,2 -16 Vcc (généralement sur l'unité de
contrôle d'alarme).

ESPANOL

El detector LC-100-PI / LC-120-PI utiliza una lente óptica
especialmente diseñada junto con un sensor PIR especial
Quad (de cuatro elementos) y un nuevo circuito integrado
de aplicación específica (ASIC) optimizado para eliminar
las falsas alarmas provocadas por pequeños animales y
mascotas. El LC-100-PI / LC-120-PI proporciona un grado
de inmunidad sin precedente contra la luz visible. El
detector aporta un grado de detección y de estabilidad
excepcional para cualquier instalación de seguridad. El
LC-100-PI / LC-120-PI está dotado de lentes de gran
angular.
El LC-100-PI / LC-120-PI proporciona inmunidad
contra mascotas de hasta 25 kg (55 lbs). Para una mejor
inmunidad, evite la instalación en zonas en las que las
mascotas puedan alcanzar una mayor altura.

Este Manual de instalación deberá utilizarse conjuntamente
con el Manual de instalación del panel de control de la alarma.

INSTALACIÓN TÍPICA
Seleccione la ubicación de montaje

Escoja una ubicación en la que estime más probable la
intercepción de un intruso. Véase el patrón de detección (Fig.
4). El detector Quad de alta calidad detecta el movimiento que
cruza el haz, y es menos sensible en la detección del
movimiento hacia el propio detector. El LC-100-PI / LC-120-PI
presenta un comportamiento óptimo en un entorno constante y
estable.
Evite los siguientes emplazamientos:

* Expuesto a la luz directa del sol. * Expuesto a zonas sujetas

a cambios rápidos de temperatura. * Zonas con conductos de
aire o corrientes de aire importantes.
Este detector deberá instalarse y utilizarse en un entorno que
proporcione como máximo el grado de contaminación 2 y la
categoría de sobretensión II, UBICACIONES NO
PELIGROSAS, y sólo en interiores. El detector está diseñado
para su instalación únicamente por parte de personal de
servicio técnico.

MONTAJE DEL DETECTOR
1.

Retirar la cobertura de enfrente por medio de destornillar los
tornillos que sostienen el dispositivo (Fig. 2-11) y con
cuidado levante la cobertura de enfrente. (Fig. 2 - 5).
2.

Retire el tablero PC por medio de destornillar los tornillos
que lo sostienen situados en el tablero (Fig. 2 - 9)
3.

Haga los agujeros deseados para una instalación correcta
((Fig. 1 - 2) para enmarcar en lo plano o (Fig. 1 - 3) para
enmarcar en la esquina) Use 4 tornillos de tipo 3x30mm.
4.

Las hendiduras rectangulares en la base del dispositivo
(Fig. 1-1, Fig. 1-4) son las entradas para los alambres.
5.

Enmarcar la base del dispositivo en la pared o esquina.
6.

Para instalación opcional con soporte de pared, abrir el
hoyo Fig. 1-5 para el tornillo del soporte de pared y intalar e
l
adaptador de soporte para paredes (Fig 2-1&3) o el
adaptador de soporte para el techo (Fig 2-2&3).
7.

Instalar de regreso el tablero PC por medio de sugestar el
tornillo que detiene el tablero.
8.

Conectar los alambres en los bloques de terminales. (Fig. 4)
9.

Reemplazar la cobertura por medio de insertarla en las
clavijas de cierre y enroscar los tornillos que la sostiene.
Si el sabotaje de atras esta ajustado (Fig. 1-6) no hay opción
para usar el adaptador de soporte y el dispositivo tiene que se
r
instalado en una superficie plano.

INSTALACIÓN DEL DETECTOR
Conexiones del bloque de terminales (Fig. 5)
Terminales 1 y 2 - Marcados como "T2" y "T1" (TAMPER).
Si se requiere una función de seguridad, conecte estos
terminales a una zona protectora normalmente cerrada de 24
horas en la unidad de control. Si se abre la tapa frontal del
detector, se enviará inmediatamente una señal de alarma a la
unidad de control.
Terminal 3 marcado con "NC"
- Este es NC (Normalmente
Cerrado) salida de relé de ALARMA (Este contacto es
funcional en el LC-100-PI y LC-120-PI)

Terminal 4 marcado con "C"
- Este es el COMMON de el
relé de ALARMA (Este contacto es funcional en el LC-100-PI
y LC-120-PI).

Terminal 5 marcado con "NO"
- Este es NO (Normalmente
Abierto) del relé de ALARMA (Este contacto es funcional
solamente en el LC-120-PI).

Terminal 6 - Marcado como "-" (GND).
Conéctelo a la salida
de tensión negativa o a la tierra del panel de control.
Terminal 7 - Marcado como "+"

(+12 V).
Conéctelo a una
salida de tensión positiva de entre 8,2 y 16 V CC
(habitualmente procedente de la unidad de control de la
alarma).

ENGLISH

The LC-100-PI / LC-120-PI detector uses a special designed
optical Lens with unique Quad (Four element) PIR Sensor
and new ASIC based electronics optimized to eliminate
false alarms, caused by small animals and Pets. The LC-
100-PI / LC-120-PI provide unprecedented levels of
immunity against visible light. The Detector offers an
exceptional level of detection capability and stability for
every security installation. The LC-100-PI / LC-120-PI is
supplied with Wide Angle lens.

The LC-100-PI / LC-120-PI provide Pet immunity up to 25Kg
(55 lbs). For better immunity avoid installation in areas where

pets can reach upwards.


This Installation Manual shall be used in conjunction with the
Installation Manual of the ALARM Control Panel.

TYPICAL INSTALLATION
Select mounting location

Choose a location most likely to intercept an intruder. See
detection pattern (Fig. 4). The Quad high quality sensor detect
s
motion crossing the beam; it is less sensitive detecting motion

towards the detector. The LC-100-PI / LC-120-PI performs best
when provided with a constant and stable environment.
Avoid the following locations

* Facing direct sunlight. * Facing areas subject to rapid
temperature changes. * Areas with air ducts or substantial air
flows.

This detector shall be installed and used within an environment

that provides the pollution degree max 2 and overvoltages
category II, NON HAZARDOUS LOCATIONS, indoor only. The
detector is designed to be installed by service persons only.

MOUNTING THE DETECTOR
1.

Remove the front cover by unscrewing the holding screw
(Fig. 2-11) and gently raise the front cover. (Fig. 2 -5)
2.

Remove the PC board by unscrewing the holding screw located
on the board.(Fig. 2 - 9)
3.

Break out the desired holes for proper installation (Fig. 1 – 2
)
for flat mount or Fig. 1-3 for corner mount) Use 4 screws type
3x30mm.
4.

The rectangular indentations at the bottom base (Fig. 1-1, Fig.

1-4) are the knockout holes for wire entry.
5.

Mount the detector base to the wall or corner.
6.

For optional bracket installation open hole Fig. 1-5 for the
bracket screw and install Bracket wall adapter (Fig. 2-1&3) or
Bracket ceiling adapter (Fig. 2-2&3)
7.

Reinstall the PC board by fully tightening the holding screw.
8.

Connect wire to terminal block.(Fig. 4)
9.

Replace the cover by inserting it back in the appropriate closi
ng
pins and screw in the holding screw.
If back tamper is assembled (Fig.1-6) there is no bracket optio
n and
the detector must be installed in flat mounting only


DETECTOR INSTALLATION
Terminal block connections
(Fig. 5)
Terminals 1 & 2 - Marked T2 and T1 (TAMPER)
If a Tamper
function is required connect these terminals to a 24-hour
normally closed protective zone in the control unit. If the fro
nt
cover of the detector is opened, an immediate alarm signal will

be sent to the control unit.
Terminal 3 Marked "NC" -
This is the NC (Normally Close) output
of ALARM relay. (This contact is functional on LC-100-PI and L
C-
120-PI)
Terminal 4 Marked "C"
- This is the COMMON output of ALARM
relay (This contact is functional on LC-100-PI and LC-120-PI).
Terminal 5 Marked "NO" -
This is the NO (Normally Open) of
ALARM relay (This contact is functional on LC-120-PI only
).

Terminal 6 - Marked

-

(GND)
Connect to the negative
Voltage output or ground of the control panel.
Terminal 7 - Marked

+

(+12V)
Connect to a positive Voltage
output of 8.2 -16VDC source.LC-100-PI (Form A)
LC-120-PI (Form C)
Detector with Pet Immunity

Detector digital pasivo infrarrojo (PIR) con
inmunidad a mascotas
Détecteur numérique à infrarouge passif (IRP) avec
immunité aux animaux domestiques
Rivelatore digitale PIR con immunità agli animali
domestici

Cyfrowa czujka pasywnej podczerwieni (PIR)
odporna na obecność zwierząt
Fig 1
Knockout holes
I
Orificios troquelados
I
Trous de débouchure
I

Fori ciechi
I
Otwory montażowe
Fig 2
Bracket Installation
Wall mount bracket (ce
iling mount available)

Instalación del soporte

Installation du support
Installazione dello snodo per il montaggio a parete
(disponibile snodo per il montaggio a soffitto)
Instalacja uchwytu
montażowego


Fig 3


Detector Installation
I
Instalación del detector
Installation du détecteur
I
Installazione del rilevatore
I

Montaż czujki
USTAWIANIE CZUJKI
Zworka Licznika Impulsów

(Fig. 6-3)


Pozycja 1
Bardzo
stabilne
otoczenie.
Zalecane, gdy
nie ma
zwierząt.

Pozycja 2
Umiarkowanie
niestabilna
otoczenie.
Zalecane, gdy
są zwierzęta
do 15kg.

Pozycja 3
Stosunkowo
wysokie
ryzyko
wystąpienia
fałszywych
alarmów.
Zalecane, gdy
są zwierzęta
do 25kg.
Zworka diody LED
(Fig. 6-5)
1.

DIODA LED
WŁĄCZONA

2.
DIODA LED
WYŁĄCZONA
Zworka funkcji odporności na zwierzęta
(Fig. 6-1)

Funkcja odporności
na zwierzęta do
15kg

Funkcja odporności
na zwierzęta do
25kg


Regulacja zasięgu czujnika PIR ("SENS")

W celu zwiększenia zasięgu wykrywania w zakresie od 68% do
100% (fabrycznie ustawiono 84%)należy obracać
potencjometrem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara, aby zmniej
szyć zasięg należy obracać potencjometrem
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Wymagania dotyczące okablowania

Należy używać przewodów o średnicy 0,5mm lub większej.
Aby określić wymaganą średnicę przewodu w zależności od
długości przewodu łączącego czujkę z centralą alarmową
należy skorzystać z zamieszcz
onej poniżej tabeli.
Długość przewodu
m
200 300 400 800
Średnica przewodu
mm 0.5 0.75 1.0 1.5

TEST INSTALACJI

UWAGA:
Po zamontowaniu urządzenia należy przeprowadzić
test instalacji w celu sprawdzenia poprawności działania czujki
.
Przed rozpoczęciem testu instalacji należy zworkę licznika
impulsów ustawić w pozycji 1 i włączyć diodę LED. Następnie
należy wywołać ruch w obszarze chronionym. Jeżeli zasięg
detekcji będzie za mały, należy ponownie wyregulować zasięg
lub zmienić miejsce montażu czujki. Po zakończeniu
testowania należy wyłączyć di
odę LED.
W przypadku montażu czujki w rogu ściany lub na suficie
należy użyć opcjonalnego uchwytu montażowego LC-L1ST.
Uchwyt montażowy pozwala na ustawienie czujki w pozycji
poziomej.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Metoda detekcji

Czteroelementowy czujnik
pasywnej podczerwieni (QUAD
PIR)
Zasilanie

8,2 do 16 V=

Pobór prądu

Aktywność:
10mA (±5%
)
Czuwanie:
8mA (±5%)
Kompensacja
temperaturowa

TAK

Czas trwania
alarmu

2 sek. (±0,5 sek.)

Wyjście alarmowe

LC-100-PI - przekaźnik typu A styk NC
LC-120-PI - przekaźnik typu C styki
NC i NO
28V=, 0.1A z rezystorem
zabezpieczającym 10Ω

Przełącznik
sabotażowy

Normalnie zwarty, 28V= 0,1A z
rezystorem zabezpieczającym
10Ω - rozwarty po otwarciu
obudowy

Czas nagrzewania

60 sek. (±5 sek.)

Wskaźnik LED

W czasie ALARMU dioda LED
jest włączona

Odporność na
zakłócenia radiowe

10V/m plus 80% AM od 80MHz
do 1GHz

Odporność na
zakłócenia
statyczne

8kV kontakt, 15kV

Odporność na
zakłócenia
przepięciowe

2.4kV @ 1.2J

Temp. pracy

-10ºC ~ +50ºC

Wymiary

92mm x 62,5mm x 40mm

Waga

61g

IMPOSTAZIONE DEL RILEVATORE
Impostazione del Ponticello per il Conteggio Impulsi

(Fig. 6-3)


Posizione 1
Ambiente
estremamente
stabile
senza animali

Posizione 2
Ambiente
lievemente
disturbato con
animali fino a
15 Kg.
Posizione 3
Probabilità
relativamente
alta di falsi
allarmi con
animali fino a
25 Kg.
Impostazione del Ponticello di Abilitazione / Disabilitazione
del LED
(Fig. 6-5)
1.
LED abilitato
2.
LED disabilitato

Impostazione del Ponticello per l’Immunitá agli Animali
(Fig. 6-1)


Immunità agli
animali fino a 15 Kg.

Immunità agli
animali fino a 25 Kg.


Regolazione portata PIR (”SENS”)

Usare il potenziometro per regolare la portata del rilevatore
tra il
68% e il 100% (impostazione di fabbrica 84%). Ruotare il
potenziometro in senso orario per aumentare la portata e in sen
so
antiorario per ridurla.

Specifiche dei conduttori

Usare un conduttore AWG n. 22 (0,5 mm) o di diametro maggiore.
Usare la tabella seguente per determinare il diametro del
conduttore in base alla lunghezza del collegamento tra il
rilevatore e la centrale.

Lunghezza
Conduttore
m 200 300 400 800
Diametro Conduttore mm 0,5 0,75 1,0 1,5
Lunghezza
Conduttore
ft. 656 984 1312 2624

Calibro Conduttore
AWG 22 20 18 16

PROVA DI COPERTURA

AVVERTENZA IMPORTANTE:
Una volta installato, il rilevatore
dovrebbe essere provato a fondo per verificarne il corretto
funzionamento. L’utente finale dovrebbe essere istruito su come

effettuare una prova di copertura settimanalmente.

Una volta predisposto il rivelatore (ponticello conta impulsi i
n
posizione 1; LED abilitato; sgombero totale della zona protetta
),
muoversi nell'area di copertura. In caso di copertura
incompleta, variare la regolazione della portata o cambiare la
posizione di installazione. Una volta ottenuta la copertura
desiderata, il LED di allarme può essere disabilitato.

Per risolvere eventuali problemi di posizionamento, usare gli
snodi per l’installazione a parete / a soffitto LC-L1ST, che
consentono di regolare l’orientamento orizzontale del rivelator
e.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Motodo di
rilevamento

Sensore Piroelettrico Quad (a
quattro elementi)
Alimentazione

da 8,2 a 16 Vcc

Assorbimento

In Funzione:
10 mA (±5%)
A Riposo:
8 mA (±5%)
Compensazione
TermicaDurata Allarme

2 s (±0,5 s)

Uscita di Allarme

LC-100-PI - Form A - NC

LC-120-PI - Form C – NC & NO

28Vdc 0.1 A con resistenza di
protezione da 10 Ohm in serie

Deviatore
Antisabotaggio

N.C 28 Vcc 0,1 A con resistore di
protezione in serie da 10 Ohm -
aperto quando il coperchio è
rimosso

Tempo di
Stabilizzazione

60 s (±5 s)

Spia LED

Accesa durante l’ALLARME

Immunità RFI

Più di 10 V/m, 80% AM da 80
MHz a 1 GHz

Immunità alle
Scariche
Elettrostatiche

8 kV a contatto, 15 kV in aria

Immunità agli
Impulsi

2,4kV @ 1.2joules

Temperatura di
Funzionamento

Da -10 ºC a +50 ºC

Dimensioni

92 mm x 62,5 mm x 40 mm

Peso

61g

CONFIGURATION DU DETECTEUR
Reglage Du Cavalier De Comptage D'impulsions

(Fig. 6-3)

Environnemen
t
très stable
Position 1
Sans
protection
contre les
animaux
domestiques

Situation de
nuisance
modérée
Position 2
Animaux
domestiques
jusqu'à 15 Kg

Probabilité de
fausses
alarmes
relativement
élevée
Position 3
Animaux
domestiques
jusqu'à 25 Kg

Réglage Du Cavalier D'activation / Désactivation Des
Voyants

(Fig. 6-5)1.

VOYANT
ALLUME

2.

VOYANT ETEINT

Reglage Du Cavalier D'immunite Aux Animaux
Domestiques

(Fig. 6-1)

Immunité aux
animaux pesant
jusqu'à 15 Kg

Immunité aux
animaux pesant
jusqu'à 25 Kg


Réglage de la portée du détecteur IRP (”SENS”)

Utilisez le potentiomètre pour régler la portée de la détection

entre 68% et 100% (réglage par défaut 84%). Faites pivoter le
potentiomètre dans le sens des aiguilles d'une montre pour
augmenter la portée, dans le sens inverse pour la réduire.
Exigences en matière de dimensions des fils

Utilisez un AWG (calibre américain des fils) #22 (0,5 mm) ou
des fils d'un diamètre plus important. Utilisez le tableau suiv
ant
pour déterminer le calibre (diamètre) et la longueur de fil req
uis
entre le détecteur et le central de contrôle.

Longueur du fil
m 200 300 400 800
Diamètre du fil
mm .5 .75 1.0 1.5
Longueur du fil
ft. 656 984 1312 2624

Calibre du fil
AWG 22 20 18 16

TEST DE FONCTIONNEMENT

REMARQUE IMPORTANTE :
Lors de l'installation, l'unité doit
être minutieusement testée pour s'assurer de son bon
fonctionnement. L'utilisateur final doit savoir comment réalise
r
un test de fonctionnement hebdomadaire.
Une fois le détecteur configuré (le cavalier d'impulsions doit
être en position 1 ; le voyant doit être activé ; la zone proté
gée
doit être évacuée), créez un mouvement dans toute la zone à
couvrir. Si la couverture est incomplète, ajustez la portée ou

déplacez le détecteur. Lorsque la couverture appropriée est
atteinte, le voyant d'alarme peut être désactivé.
Utilisez les supports de montage au plafond / mural LC-L1ST
en option pour résoudre les problèmes de placement. Les
supports permettent de placer le détecteur horizontalement.


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Méthode de
détection

IRP Quad (Quatre éléments)
Alimentation en
entrée

8,2 à 16 Vcc

Appel de courant

Actif:

10 mA (±5%)
En veille:
8 mA (±5%)
Compensation de

temp.

OUI

Durée d'alarme

2 sec (±0,5 sec)

Sortie d'alarme

LC-100-PI - Format A - NC

LC-120-PI - Format C - NC & NO

28Vdc 0.1 A avec 10 Ohm

résistances de protection en
série

Interrupteur anti-
sabotage

N.F 28 Vcc 0,1 A avec une
résistance de protection en série
de 10 Ohm - s'ouvre lorsque le
couvercle est retiré

Durée de
préchauffage

60 sec (±5 sec)

Voyant indicateur

Le voyant est allumé pendant
l'ALARME

Immunité contre
les fréquences
radio

10 V/m plus AM 80% de 80 MHz
à 1 GHz

Immunité statique

8 kV contact, 15 kV air

Immunité
transitoire

2,4 kV @ 1,2 joules

Temp. en
fonctionnement

-10ºC ~ +50ºC (14ºF ~ 122ºF
)
Dimensions

92 mm x 62,5 mm x 40 mm
(3,62’’ x 2,46’’ x 1,57’’)

Poids

61gr. ( 2.15oz.)

CONFIGURACIÓN DEL DETECTOR
Configuración Del Puente Del Contador De Impulsos
(Fig. 6-3)

Entorno
muy
estable

Posición 1

Sin
mascotas

Situación
moderadamente
molesta

Posición 2

Mascota de
hasta 15 kg
(33,1 Ibs)

Probabilidad
relativamente
alta de falsas
alarmas

Posición 3

Mascota de
hasta 25 kg
(55 Ibs)

Configuración Del Puente De Activación / Desactivación
De Led
(Fig. 6-5)1.
LED ON
2.
LED OFF

Configuración Del Puente De Inmunidad Contra Mascota
s
(Fig. 6-1)

Inmunidad a un
animal de hasta
15 kg (33,1 Ibs)

Inmunidad a un
animal de hasta 25
kg (55 Ibs)


Ajuste del alcance del sensor PIR ("SENS")

Utilice el potenciómetro para ajustar el alcance de detección
entre el 68% y el 100% (el ajuste de fábrica es el 84%). Gire e
l
potenciómetro en sentido horario para incrementar el alcance,
y en sentido antihorario para reducirlo.
Requisitos de tamaño de los cables

Utilice cables de calibre 22 AWG (0,5 mm) o de mayor
diámetro. Utilice la siguiente tabla para determinar el calibre

(diámetro) del cable y su longitud entre el detector y el panel

de control

Longitud del
m 200 300 400 800
Diámetro del
mm .5 .75 1.0 1.5
Longitud del
ft. 656 984 1312 2624
Calibre del cable
AWG 22 20 18 16

PRUEBA DE DESPLAZAMIENTO

NOTA IMPORTANTE:
Tras realizar la instalación, la unidad
deberá ser probada exhaustivamente para verificar que
funciona correctamente. Deberá instruirse al usuario final en e
l
modo de realizar una prueba semanal de desplazamiento.

Una vez configurado el detector (el puente del contador de
impulsos en la posición 1; el LED activado; ninguna persona
dentro de la zona protegida), genere movimiento en la zona
completa que se desee cubrir. En el caso de que la cobertura
sea incompleta, vuelva a ajustar el alcance o reubique el
detector. Una vez haya conseguido la cobertura que desea,
puede desactivar el LED de alarma.
Utilice los soportes opcionales LC-L1ST para montaje en pared
/ techo para resolver los problemas de ubicación. Estos
soportes permiten colocar el detector en posición horizontal


TECHNICAL SPECIFICATION
Método de detección

Sensor PIR Quad (de cuatro
elementos)
Alimentación

Entre 8,2 y 16 V CC

Consumo de
corriente

Activo:

10 mA (±5%)
Reposo:
8 mA (±5%)
Compensación

de temperaturaPeriodo de alarma

2 s (±0,5 s)

Salida de la alarma

LC-100-PI - Forma A - NC

LC-120-PI - Forma C – NC & NO

28Vdc 0.1 A con 10 Ohm

Resistencia de protección en serié

Interruptor de
seguridad

N.C. 28 V CC, 0,1 A con
resistencia protectora en serie de
10 ohm; se activa cuando se retira
la tapa

Periodo de
calentamiento

60 s (±5 s)

Indicador LED

LED activado (ON) durante la
alarma

Inmunidad a
radiofrecuencia

10 V/m más 80% AM ?? de 80
MHz a 1 GHz

Inmunidad a
electricidad estática

8 kV en contacto, 15 kV en el aire
Inmunidad transitoria, 2,4 kV a 1,2
joule

Transient Immunity
2.4kV @ 1.2joules
Temperatura de
funcionamiento

-10ºC ~ +50ºC (14ºF ~ 122ºF)

Dimensiones

92 mm x 62,5 mm x 40 mm (3.62" x
2.46" x 1.57")

Peso

61 g (2,15 oz.)


SETTING-UP THE DETECTOR
Pulse Count Jumper Setting
(Fig. 6-3)
Position1:
Very stable
environment
Position2:
Moderate
nuisance
situation
PET up to
15Kg (33lb)

Position3:
Relatively
high
chance of
false
alarms
PET up to
25Kg (55lb)

Led Enable/Disable Jumper Setting
(Fig. 6-5)
1.
LED ON
2.
LED OFF

Pet Immunity Jumper Setting
(Fig. 6-2)

Immunity to an
animal up to 15Kg
(33.1 Ib)
Immunity to an
animal up to 25Kg
(55 Ib)


PIR Range adjustment (”SENS”)
(Fig. 6-1)
Use the potentiometer to adjust the detection range between
68% and 100% (factory set to 84%). Rotate the potentiometer
clockwise to increase range, counter-clockwise to decrease
range.


Wire size requirements

Use #22 AWG (0.5 mm) or wires with a larger diameter. Use
the following table to determine required wire gauge (diameter)

and length of wire between the detector and the control panel.

Wire Length
m 200 300 400 800
Wire Diameter
mm .5 .75 1.0 1.5
Wire Length
ft. 656 984 1312 2624
Wire Gauge
AWG 22 20 18 16

WALK TESTING
IMPORTANT NOTE:
Upon installation, the unit should be
thoroughly tested to verify proper operation. The end user
should be instructed on how to perform a walk test weekly.

Once the detector has been set up (the pulse jumper must be
in position 1; the LED must be enabled; protected area cleared
of all people), create motion in the entire area where coverage

is desired. Should the coverage be incomplete, readjust Range
or relocate the detector.
Once coverage is as required, the alarm LED may be disabled.

Use the optional LC-L1ST wall mount / ceiling mount brackets
to solve placement problems. The brackets allow for horizontal
positioning of the detector.

TECHNICAL SPECIFICATION
Detection Method
Quad (Four element) PIR
Power Input
8.2 to 16
Vdc

Current

Draw

Active:
10mA (
±
5%)

Standby:
8mA (
±
5%)
Temp
Compensation
Yes
Alarm Period
2

sec (
±0.5sec)

Alarm Outputs
LC-100-PI - Form A - NC
LC-120-PI - Form C – NC & NO
28Vdc 0.1 A with 10 Ohm
series protection resistors

Tamper Switch
N.C 28Vdc 0.1 A with 10 Ohm
series protection resistors
open when cover is removed
Warm up Period
60sec (
±
5
sec)
LED Indicator
LED is ON during ALARM
RF Immunity
10 V/m plus 80% AM from 80
MHz to 1GHz
Static Immunity
8kV contact, 15kV air
Transient Immunity
2.4kV @ 1.2joules
Operation Temp
-10
º
C ~ +50
º
C (14
º
F~122
º
F)
Dimensions
92mm x 62.5mm x 40mm
(3.62” x 2.46” x 1.57”)
Weight
61gr. ( 2.15oz.)
Fig. 4
Lens Pattern
I
Patrón de la lente
I
Portée de la lentille
I

Area di rilevazione
I
Charakterystyka detekcji


Fig. 5
Terminal block
I
Bloque de terminals
I
Plaque à bornes
I

Morsettiera
I
Opis zaciskówFig. 6
PCB LAYOUT / Parti della Scheda Elettronica
1
PIR Sensitivity
Adjustment
Ajuste de
sensibilidad
PIR
Réglage de
la sensibilité
du détecteur
IRP
Regolazione
sensibilità PIR
Regulacja
czułości PIR
2
Pet Immunity
Adjustment
A
juste de la
inmunidad
a mascotas
Réglage de
l'immunité
aux animaux
domestiques
Regolazione
dell'immunità
agli animali
domestici
Regulacja
odporności na
obecność
zwierząt
3
Pulse Count
Jumper
Puente del
contador
de
impulsos
Réglage du
cavalier de
comptage
d'impulsions
Ponticello del
Contatore
Impulsi
Zwora licznika
impulsów
4
Tamper Switch Interruptor
de
seguridad
Interrupteur
anti-
sabotage
Deviatore
Antisabotaggio
Przełącznik
antysabotażowy
5
LED Jumper Puente de
LED
Cavalier
DEL
Ponticello LED Zwora diody
LED
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operations
are subject
to the following two conditions: (1) This device may not cause
harmful
interference and (2) This device must accept any interference r
eceived,
including interference that may cause undesired operation.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme N
MB-003
du Canada.
EN50131-1
EN50131-2-2 Grade 2 Class 2P/N 7111670 Rev. E

Uploaded