DSC LC-103-PIMSK-W - Installation ManualRelated Products

DSC LC-103-PIMSK-W - Pet Friendly Dual Tech PIR Motion Detector W/ Anti-Masking
DSC LC-103-PIMSK-W
Pet Friendly Dual Tech PIR Motion Detector W/ Anti-Masking
List Price: $94.00
Our Price: $61.99

Related Categories


Document Transcript

POLSKI

Czujka LC-103PIMSK zapewnia analiz
ę
warunków otoczenia w pe
ł
nym
spektrum cz
ę
stotliwo
ś
ci pr
ę
dko
ś
ci ruchu pozwalaj
ą
c na wykrywanie
intruzów przy równoczesn
ej eliminacji czynników
ś
rodowiskowych i
wynikaj
ą
cych z nich fa
ł
szywych alarmów. Analiz
a widmowa realizowana
przez elektronik
ę
czujki opart
ą
na uk
ł
adach VLSI gwarantuje wysok
ą

niezawodno
ść
i brak zak
ł
óce
ń
w dzia
ł
aniu. Unikalna
funkcja -
antymaskingu - gwarantuje ochron
ę
czujki przed niepo
żą
danym
zbli
ż
aniem si
ę
do niej i próbami jej maskowania w odleg
ł
o
ś
ci 0,8 m i bli
ż
ej.

Poniewa
ż
czujka LC-103PIMSK / LC-123-PIMSK wykorzystuje
łą
czon
ą

technologi
ę
(pasywna podczerwie
ń
i detekcja mikrofalowa) uruchomienie
przeka
ź
nika sygna
ł
u alarmowego nast
ę
puje dopiero wtedy, gdy obydwa czujniki
(pasywnej podczerwieni i detekcji mikrofalowej) w tym samym czasie zostan
ą

naruszone. Efektywny zasi
ę
g detekcji jest tym zasi
ę
giem, w którym pokrywaj
ą

si
ę
charakterystyki detekcji czujnik
ów pasywnej podczerwieni i detekcji
mikrofalowej. Regulacja dokonywana przy u
ż
yciu potencjometru GAIN zmienia
intensywno
ść
sygna
ł
u mikrofalowego, dlatego te
ż
efektywna charakterystyka
detekcji mo
ż
e by
ć
skalowana.
Przed przyst
ą
pieniem do instalacji czujki nale
ż
y dok
ł
adnie zapozna
ć
si
ę
z
poni
ż
sz
ą
instrukcj
ą
.


WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI

Czujk
ę
nale
ż
y zainstalowa
ć
w taki sposób, aby jej zasi
ę
g dzia
ł
ania obj
ął

chronione pomieszczenie (Rys. 3). Wysokiej jako
ś
ci czteroelementowy czujnik
QUAD jest bardziej wra
ż
liwy na ruch przecinaj
ą
cy wi
ą
zk
ę
, ni
ż
na ruch
skierowany w stron
ę
czujnika.

Aby unikn
ąć
fa
ł
szywych alarmów,
podczas monta
ż
u nale
ż
y przestrzega
ć

poni
ż
sze zasady:

*Nie wolno kierowa
ć
czujki bezpo
ś
rednio w stron
ę

ś
wiat
ł
a s
ł
onecznego.
*Nie wolno umieszcza
ć
czujki w pobli
ż
u przedmiotów, lub obszarów, które
gwa
ł
townie mog
ą
zmieni
ć
sw
ą
temperatur
ę
.
*Nie wolno kierowa
ć
czujki bezpo
ś
rednio w stron
ę
urz
ą
dze
ń
wytwarzaj
ą
cych
strumienie powietrza.
Czujka przeznaczona jest do monta
ż
u w
ś
rodowisku o maksymalnie 2 stopniu
zanieczyszczenia i mo
ż
liwo
ś
ci wyst
ę
powania przepi
ęć
kategorii II. Czujka
przeznaczona jest wy
łą
cznie do monta
ż
u wewn
ę
trznego.
Monta
ż
czujki powinien wykonywa
ć
wy
łą
cznie wykwalifikowany instalator
systemów alarmowych.
UWAGA:
Czujka LC-103PIMSK odcina sygna
ł
alarmu antymaskingu dopiero
po otrzymaniu sygna
ł
u od czujnika pasywnej podczerwieni PIR, lecz nie
wcze
ś
niej ni
ż
30 sek. po aktywacji alarmu antymaskingu.

MONTA
Ż
URZ
Ą
DZENIA
1.

W celu zdj
ę
cia os
ł
ony czo
ł
owej nale
ż
y wykr
ę
ci
ć

ś
rub
ę
mocuj
ą
c
ą
(Rys. 2-
11) a nast
ę
pnie delikatnie unie
ść
os
ł
on
ę
(Rys.2-5)
2.

W celu wyj
ę
cia p
ł
ytki drukowanej nale
ż
y wykr
ę
ci
ć

ś
rub
ę
mocuj
ą
c
ą

umieszczon
ą
na p
ł
ytce (Rys. 2-9).
3.

Wykona
ć
otwory na tylnej cz
ęś
ci obudowy urz
ą
dzenia w miejscu
przewidzianym na
ś
ruby mocuj
ą
ce (Rys. 1-2 lub 1-3, do monta
ż
u na
p
ł
askiej powierchni lub do monta
ż
u naro
ż
nego). Przymocowa
ć
urz
ą
dzenie
za pomoc
ą
4
ś
rub.
4.

Wykona
ć
otwory na tylnej cz
ęś
ci obudowy w miejscu przewidzianym na
przewody (Rys. 1-1 i 1-4).
5.

Zamontowa
ć
tyln
ą
cz
ęść
obudowy urz
ą
dzenia na
ś
cianie lub w naro
ż
niku.
6.

Je
ż
eli u
ż
ywany jest opcjonalny uchwyt nale
ż
y wykona
ć
otwór na
ś
rub
ę

uchwytu (Rys. 1-6) i zamontowa
ć
adapter do monta
ż
u na
ś
cianie (Rys. 2-1
i 3) lub adapter do monta
ż
u na suficie (Rys. 2-2 i 3).
7.

Ponownie zamontowa
ć
p
ł
ytk
ę
drukowan
ą
dokr
ę
caj
ą
c
ś
rub
ę
mocuj
ą
c
ą
.
8.

Pod
łą
czy
ć
przewody zgodnie ze schematem (Rys.4).
9.

Zamkn
ąć
obudow
ę
dopasowuj
ą
c do siebie zaciski znajduj
ą
ce si
ę
na
os
ł
onie, nast
ę
pnie dokr
ę
ci
ć

ś
rub
ę
znajduj
ą
c
ą
si
ę
w dolnej cz
ęś
ci os
ł
ony.
Je
ż
eli za
ł
o
ż
ony jest sabota
ż
tylny (Rys. 1-6) to nie ma mo
ż
liwo
ś
ci instalacji
urz
ą
dzenia z opcjonalnym uchwyt
em Czujka musi zosta
ć
zamontowana na
ś
cianie.

OPIS ZACISKÓW (Rys. 4)
Zaciski 1 i 2 (oznaczone "T1,T2"):
zaciski sabota
ż
owe normalnie zwarte,
nale
ż
y pod
łą
czy
ć
je do linii dozorowej antysabota
ż
owej w centrali alarmowej.
Zaciski 3 i 4 (oznaczone "AM NC,C"):
s
ą
to zaciski wyj
ś
ciowe przeka
ź
nika
alarmowego antymaskingu.
Zacisk 5
(oznaczony "NC"): zacisk przeka
ź
nika alarmu, normalnie zwarty NC
(wyst
ę
puje w modelach LC-103-PIMSK i LC-123-PIMSK)

Zacisk 6
(oznaczony "C"): zacisk wspólny przeka
ź
nika alarmu (wyst
ę
puje w
modelach LC-103-PIMSK i LC-123-PIMSK).

Zacisk 7
(oznaczony "NO"): zacisk przeka
ź
nika alarmu, normalnie otwarty NO
(wyst
ę
puje tylko w modelu LC-123-PIMSK)
Zaciski 8 i 9 (oznaczone "12V +/-"):
zaciski s
ł
u
żą
ce do pod
łą
czenia zasilania
czujki 12V=.USTAWIANIE CZUJKI
W
ŁĄ
CZANIE/WY
ŁĄ
CZANIE DIODY LED

Prze
łą
cznik 1(LED)zestawu prze
łą
czników DIP-4.

Pozycja górna "ON" - w
łą
czenie diody LED - CZERWONA DIODA LED
za
ś
wieci si
ę
, gdy czujka b
ę
dzie w stanie alarmu. (Fabrycznie)
Pozycja dolna "OFF" - wy
łą
czenie diody LED - diody LED s
ą
wy
łą
czone.

UWAGA:
Ustawienie prze
łą
cznika "LED" nie ma wp
ł
ywu na dzia
ł
anie
przeka
ź
nika. W momencie naruszenia czujki przeka
ź
nik alarmowy prze
łą
czy
si
ę
w stan alarmowy na 2 sek. W przypadku alarmu spowodowanego przez
detekcj
ę
antymaskingu wszystkie 3 diody LED b
ę
d
ą
miga
ć
bez wzgl
ę
du na
po
ł
o
ż
enie prze
łą
cznika diod LED.
FUNKCJA ANTYMASKINGU

Prze
łą
cznik 2(AM) zestawu prze
łą
czników DIP-4.

Pozycja górna "ON"
- ochrona przed maskowaniem czujki w odleg
ł
o
ś
ci 0,4 m i
bli
ż
ej. (Fabrycznie)
Pozycja dolna "OFF"
- ochrona przed maskowaniem czujki w odleg
ł
o
ś
ci 0,8 m
i bli
ż
ej.
REGULACJA CZU
Ł
O
Ś
CI PIR

Prze
łą
cznik 3(PIR) zestawu prze
łą
czników DIP-4

Pozycja górna "ON" - (Pulse = 1)
Wysoka czu
ł
o
ść
dla otoczenia stabilnego.
(Fabrycznie)
Pozycja dolna "OFF" - (Pulse = Auto)
Niska czu
ł
o
ść
dla niestabilnego
otoczenia.

REGULACJA ODPORNO
Ś
CI NA ZWIERZ
Ą
TA Prze
łą
cznik 4 (PET) zestawu
prze
łą
czników DIP-4

Pozycja górna "ON"-
odporno
ść
na zwierz
ę
ta o wadze do 15kg.
Pozycja dolna "OFF"
– odporno
ść
na zwierz
ę
ta o wadze do 25kg.
(Fabrycznie)
UWAGA:
Ż
eby dokonane zmiany zacz
ęł
y funkcjonowa
ć
czujka musi zosta
ć

zrestartowana poprzez tymczasowe od
łą
czenie zasilania.
Regulacja zasi
ę
gu czujnika PIR

W celu zwi
ę
kszenia zasi
ę
gu wykrywania w zakresie od Minimum do Maksimum
(fabrycznie ustawiono Pozycja
ś
rodkowa) nale
ż
y obraca
ć
potencjometrem w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszy
ć
zasi
ę
g nale
ż
y
obraca
ć
potencjometrem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
UWAGA:
Potencjometry „MW” i „PR”mog
ą
wymaga
ć
ustawienia w pozycji
„Maximum” w celu uzyskania maksymal
nego obszaru pokrycia, jak pokazano
na Rys. 3
Wymagania dotycz
ą
ce okablowania

Nale
ż
y u
ż
ywa
ć
przewodów o
ś
rednicy 0,5mm lub wi
ę
kszej. Aby okre
ś
li
ć

wymagan
ą

ś
rednic
ę
przewodu w zale
ż
no
ś
ci od d
ł
ugo
ś
ci przewodu
łą
cz
ą
cego
czujk
ę
z central
ą
alarmow
ą
nale
ż
y skorzysta
ć
z zamieszczonej poni
ż
ej tabeli.
ITALIANO

Questo rivelatore controlla le condizioni ambientali analizzando lo spettro
completo delle frequenze della velocità di moto, concentrando l'attenzione
sugli intrusi e eliminando i fattori ambientali che potrebbero causare falsi
allarmi. L'analisi dello spettro è im
plementata nell'elettronica VLSI del
rilevatore a garanzia di
un funzionamento affidabile
e senza inconvenienti.
L'esclusiva funzione di an
timascheramento protegge il rilevatore contro
eventuali interferenze esterne e ogni tipo di mascheramento fino ad una
distanza di 0,8 m.

Poiché l’LC-103-PIMSK / LC-123-PIMSK usa una tecnologia combinata (PIR e
microonda) l’attivazione del relè di allarme si verifica solo quando entrambi i
sensori rilevano contemporaneamente un movimento. L’area di copertura
effettiva è data dall’intersezione delle
coperture dei due sensori (PIR e
microonda). Il potenziometro GAIN modifica l’intensità del segnale MW in modo
da poter modificare la copertura effettiva.
Queste istruzioni devono essere usate uni
tamente a quelle relative alla centrale
dell'impianto di allarme.

INSTALLAZIONE TIPICA
Scelta della posizione per il montaggio

Selezionare la posizione più adatta a rilevare la presenza di un intruso. (Si
raccomanda l'installazione ad angolo). Vedere l'area di copertura (Fig. 3). Il
sensore a quattro elementi ad elevata sensibilità rileva i movimenti che
incrociano i fasci; esso è leggermente m
eno sensibile nel rilevare il movimento
verso il rilevatore.
Evitare le seguenti posizioni:
* Esposizione alla luce solare. * Di fronte ad
aree che possono cambiare temperatura rapidamente. * Ambienti con
condutture d'aria o forti correnti d'aria
.
Il rendimento del rilevatore LC-103-
PIMSK / LC-123-PIMSK

è ottimale in un ambiente uniforme e stabile.

Il rilevatore deve essere installato
ed usato in ambienti con grado
d'inquinamento non superiore al fattore
2 e categoria di sovratensione II, IN
AMBIENTI NON PERICOLOSI, esclusivam
ente al chiuso. Il rilevatore è
progettato per essere installato solo da personale qualificato.
NOTA:
L’LC-103PIMSK interrompe l’allarme
per Antimascheramento, solo
dopo aver ricevuto il segnale dal PIR ma, in ogni caso, non prima di 30 secondi
da l’attivazione dell’allarme per Antimascheramento.

FISSAGGIO DEL RILEVATORE
1.

Rimuovere il coperchio frontale svitando
la vite di tenuta (Fig. 2-11) ed
alzandolo delicatamente. (Fig. 2-5)
2.

Rimuovere la scheda elettronica svitando
la vite di tenuta posizionata sulla
scheda stessa. (Fig. 2-9)
3.

Aprire i fori necessari ad una corretta istallazione (Fig. 1-2) per montaggio a
parete o (Fig. 1-3) per montaggio
ad angolo. Usare 4 viti 3x30mm.
4.

Le impronte circolari e rettangolari sul f
ondo della base (Fig 1-1, Fig. 1-4)
sono i fori ciechi per l'ingresso dei cavi.
5.

Montare la base del sensore a parete o ad angolo.
6.

Per l'istallazione dello snodo opzionale aprire il foro Fig 1-6 per la vite dello
snodo e montare l'adattatore a parete (Fig. 2-1&3) oppure l'adattatore a
soffitto (Fig. 2.2&3)
7.

Riposizionare la scheda elettronica st
ringendo completamente la vita di
tenuta.
8.

Collegare il cavo alla morsettiera (Fig. 4)
9.

Riposizionare il coperchio reinser
endolo negli appositi riferimenti ed
avvitare la vite di tenuta.
Se il dispositivo antirimozione è mont
ato (Fig. 1-6) lo snodo opzionale non può
essere utilizzato ed il sensore può essere istallato solo a parete.
INSTALLAZIONE DEL RIVELATORE
Descrizione della morsettiera
(Vedere Fig.4)
Morsetti 1 & 2 - contrassegna
ti "T1, T2" (SABOTAGGIO).
Collegare questi
morsetti ad una zona normalmente chiusa
, 24 ore, della centrale. Se il
coperchio del rilevatore viene aperto, un segnale d'allarme sarà inviato
immediatamente alla centrale.
Morsetti 3 & 4 - contrassegnati "AM: NC, C”
Questa è l’uscita del relé di
allarme per l’Antimascheramento.
Morsetto 5 Marcato "NC"
- Questo è l'uscita NC (Normalmente Chiusa) del
relè di ALLARME. (Questo contatto
è funzionante su LC-103-PIMSK e LC-
123-PIMSK).

Morsetto 6 Marcato "C"
- Questo è l'uscita C (Comune) del relè di
ALLARME. (Questo contatto è funz
ionante su LC-103-PIMSK e LC-123-
PIMSK).

Morsetto 7 Marcato "NO"
- Questo è l'uscita NO (Normalmente Aperta) del
relè di ALLARME. (Questo contatto
è funzionante solo su LC-123-PIMSK).

Morsetto 8 - contrassegnato “–”

(massa)
Collegare al negativo o alla massa
della centrale.
Morsetto 9 - contrassegnato “+”

(+12V)
Collegare al positivo di una fonte di
alimentazione da 9.6 a 16 Vcc.

IMPOSTAZIONE DEL RILEVATORE
ABILITAZIONE / DIS
ABILITAZIONE DEI LED

Interruttore 1 del DIP-4. Usare per impostare i ”LED”

Posizione in alto "ON" - LED ABILITATI
- il LED ROSSO si accende quando
il rilevatore va nello stato di allarme. (Posizione della fabbrica)
Posizione in basso "OFF" - LED DISABILITATI
- i LED sono disabilitati.
NOTA:
La posizione dell’interruttore “LED” non influenza il funzionamento dei
relè. Quando viene rilevata un’intrusione,
il relé di allarme va nello stato di
allarme per 2 secondi. In caso di alla
rme dovuto all’Antima
scheramento, tutti e
tre i LED lampeggiano contempor
aneamente, indi
pendentemente dalla
posizione dell’interruttore “LED”.
FUNZIONE ANTIMASCHERAMENTO

Interruttore 2 del DIP-4. Usare pe
r impostare l’Antimascheramento -
Funzione Antimascheramento
Posizione in alto “ON” -
protezione contro la mascheratura fino a 0,4 m.
(Posizione della fabbrica)
Posizione in basso “OFF” -
protezione contro la mascheratura fino a 0,8m.
REGOLAZIONE SENSIBILITÁ PIR

Interruttore 3 del DIP-4.
Usare per regolare il ”PIR” -
serve a regolare la
sensibilità del PIR in funzione dell'ambiente.
Posizione in alto - ”ON” -
(Impulso=1) - Alta sensibilità
Indicata per ambienti
stabili. (Posizione della fabbrica)
Posizione in basso - ”OFF” - (Impulso=Auto) - Bassa sensibilità
Indicata
per ambienti difficili.
REGOLAZIONE DELL'IMMU
NITÁ AGLI ANIMALI:

Interruttore 4 del DIP-4. Usare per re
golare l’immunita ag
li animali fino a
15 kg o fino a 25 kg

Posizione in alto “ON” -
Immunità agli animali fino a 15 kg.
Posizione in basso “OFF” -
Immunità agli animali fino a 25 kg. (Posizione
della fabbrica)

NOTA:
Il rilevatore deve essere riavviato, rimuovendo temporaneamente
l’alimentazione, affinché le nuove
impostazioni abbiano effetto.
REGOLAZIONE DELLA PORTATA

Il potenziometro
“MW”
regola la portata della microonda tra il Minimo e il
Massimo (impostazione di fabbrica Posizione centrale).
Il potenziometro
“PIR”
regola la portata dell’infrarosso tra il Minimo e il
Massimo (impostazione di fabbrica Posizione centrale).
NOTA:
per ottenere la massima copertura di
superficie indicata a Fig. 3, a volte
i potenziometri "MW" e "PIR" dovranno essere regolati al massimo.
FRANCAIS

Le détecteur permet d'analyser les conditions environnementales par
l'étalement du spectre de fréquence
de mouvement, permettant de se
concentrer sur les intrus et d'éliminer les facteurs environnementaux
responsables des fausses alarmes. L'analyse du spectre est embarquée
dans les composants VLSI du détecteu
r garantissant une ha
ute fiabilité et
un fonctionnement sans encombre. La fonction unique antimasque
garantit la protection du détecteur co
ntre tout masquage indésiré à une
distance de 0,8 m ou moins.

Etant donné que le LC-103PIMSK / LC-123-PIMSK s'appuie sur une
technologie combinée (Infrarouge passif
et hyperfréquence), l'activation du
relais du signal d'alarme survient
uniquement lorsque les signaux des deux
détecteurs (IRP et hyperfréquence) sont
présents en même temps. La portée
de détection effective est la portée de cr
oisement des deux technologies (IRP
et hyperfréquence). Le réglage du potenti
omètre GAIN permet de modifier
l'intensité du signal hyperfréquence afin
que la portée effective puisse être
échelonnée.
Ce manuel d'installation doit être utilisé en conjonction avec le manuel
d'installation du central de contrôle d'ALARME.
INSTALLATION TYPIQUE
Sélectionnez l'empla
cement de montage

Choisissez l'emplacement le plus approprié
pour intercepter un intrus. (Nous
recommandons une installation dans un angle). Voir la portée de détection
(Fig.3). Le capteur Quad haute qualité dé
tecte tout mouvement croisant le
faisceau ; la détection du mouvement
est légèrement moins sensible en se
rapprochant du détecteur.
Evitez les emplacements suivants :
* Face à la lumière directe du soleil. *
Face à des endroits où la température peut changer rapidement.
* Dans des
endroits où il y a des conduits d'air ou des courants d'air importants.
Les
performances du LC-103-PIMSK / LC-123-PIMSK sont optimales lorsqu'il se
trouve dans un environnement constant et stable.

Ce détecteur doit être installé et utilisé dans un environnement qui offre le
degré de pollution max 1 et des surtens
ions de catégorie II, DANS DES
ENDROITS NE PRÉSENTANT AUCUN RISQ
UE, à l'intérieur uniquement. Le
détecteur doit être installé
uniquement par un technicien.
REMARQUE:
Le 103PIMSK déclenche un signal d'alarme antimasque
uniquement après avoir reçu un signal du
détecteur IRP mais pas moins de 30
sec. après l'activation de l'alarme antimasque.
MONTAGE DU DETECTEUR
1.

Enlevez le couvert en dévissant la vis
(Fig 2-11) et soulevez doucement le
couvert. (Fi 2-5)
2.

Enlevez la carte en dévissant la
vis qui l'affix. (Fig 2 - 9)
3.

Ouvrez les trous désirés pour l'installation (Fig 1 -2) pour le support plat ou
(Fig 1 -3) pour le support d'angle.
Employez 4 vis de type 3x30mm.
4.

Les impressions circulaires et rectangulai
res sur la base (Fig 1-1, Fig 1-4)
sont les trous pour l'entrée de fil.
5.

Montez la base du détecteur au mur ou au coin
6.

Pour l'installation optionnelle avec la
base ouvrez le trou (Fig 1-6) pour la
base et installez l'adapteur pour le mu
r. (Fig 2-1 &3) ou l'adapteur pour le
plafond (Fig 2-2&3)
7.

Réinstallez la carte en serrant la vis.
8.

Reliez le fil au bloc terminal. (Fig 4)
9.

Remplacez la couverture en l'insérant en arrière dans les goupilles
appropriées de fermeture et attachez la vis.
10.
Si la surveillance arrière est assemblée (Fig.1-6) il n'y a aucune option de
montage. Le détecteur doit être
installé plat seulement.

INSTALLATION DU DETECTEUR
Connexions de la plaque à bornes
(Voir Fig.4).
Bornes 1 & 2 - Signalées par “T1,T2” (TAMPER??)
Reliez ces bornes à une
zone de protection normalement fermée de 24 heures sur l'unité de contrôle. Si
le couvercle avant du détecteur es
t ouvert, un signal d'alarme sera
immédiatement envoyé au panneau de contrôle.
Bornes 3 & 4 - Signalées par "AM : NC, C”
C'est le relais de sortie d'alarme
de la détection antimasque.
Borne 5 marqué "NC"
- c'est le rendement normalement fermé du relais
d'ALARME. (ce contact est fonctionnel sur LC-103-PIMSK et LC-123-PIMSK)
Borne 6 marqué "C"
- c'est le rendement COMMUN du relais d'ALARME (ce
contact est fonctionnel sur LC-103-PIMSK et LC-123-PIMSK).
Borne 7 marqué "NO"
- c'est le rendement normalement overt du relais
d'ALARME (ce contact est fonctionnel sur LC-123-PIMSK seulement)
.
Borne 8 - Signalée par

-

(GND)
Reliez-la à la sortie de tension négative ou
à la terre du central de contrôle.
Borne 9 - Signalée par

+

(+12 V)
A relier à une sortie de tension positive de
9.6 -16 Vcc.

CONFIGURATION DU DETECTEUR
VOYANT ACTIVE / DESACTIVE

Interrupteur 1 de DIP-4 pour le réglage des voyants ”LED”

Position vers le haut
"On" - VOYANT ACTIVE
- Le voyant ROUGE s'allumera
lorsque le détecteur est en condition d'alarme.

(par défaut Position centrale)
Position vers le bas “OFF” - VOYANT DESACTIVE
Les voyants sont
désactivés.
REMARQUE :
Le statut de l'interrupteur “LED”
n'affecte pas le fonctionnement
du relais. Lorsqu'une intrusion est détect
ée, le relais d'alarme déclenchera une
alarme pendant 2 sec. En condition d'
alarme AM, les 3 voyants clignotent
simultanément, peu importe la pos
ition de l'interrupteur LED.

FONCTION ANTIMASQUE

Interrupteur 2 de DIP-4 pour le réglage de "AM"
- fonction antimasque
Position vers le haut “ON” -
protection contre le masquage du détecteur
d'une distance de 0,4 m et moins.

(par défaut Position centrale)
Position vers le bas “OFF” -
protection contre le masquage du détecteur
d'une distance de 0,8 m et moins.
REGLAGE DE LA SENSIBILITE DU DETECTEUR IRP

Interrupteur 3 de DIP-4. Utilisé pour le réglage du "PIR" -
permet de régler
la sensibilité de l'infrarouge passif selon l'environnement.
Position vers le haut- ”ON”- (Impulsion=1)
Sensibilité élevée pour les
environnements stables. (Position de défaut)
Position vers le bas- ”OFF”- (Impulsion=Auto)
Sensibilité faible pour les
environnements difficiles.
REGLAGE DE L'IMMUNITE
AUX ANIMAUX DOMESTIQUES

Interrupteur 4 de DIP-4. Utilisé pour
le réglage de “PET” 15 kg-25 kg

Position vers le haut “ON” -
Immunité aux animaux domestiques pesant
jusqu'à 15 kg.
Position vers le bas “OFF”
- Immunité aux animaux pesant jusqu'à 25 kg.

(par défaut Position centrale)
REMARQUE:
Le détecteur doit être redémarré
en retirant temporairement
l'alimentation pour que les nouv
eaux paramètres prennent effet.
REGLAGE DE LA PORTEE

Le potentiomètre
“MW”
permet de régler la portée de la détection de
l'hyperfréquence entre Minimum et Maximu
m (par défaut Position centrale).
Le potentiomètre
“PIR”
permet de régler la portée de la détection entre
Minimum et Maximum (par dé
faut Position centrale).
REMARQUE:
Les potentiomètres “MW“ et
“PIR“ peuvent avoir besoin d’être
ajustés en position Maximum afin d’atte
indre la zone de couverture maximale,
comme l’indique la Fig. 3.
EXIGENCES EN MATIÈRE DE DIMENSIONS DES FILS
Utilisez un AWG (calibre américain des
fils) #22 (0,5 mm) ou des fils d'un
diamètre plus important. Utilisez le tableau suivant pour déterminer le calibre
(diamètre) et la longueur de fil requis entre
le détecteur et le central de contrôle.
ESPANOL

Este detector proporciona un análisis
de las condiciones ambientales a lo
largo del espectro completo de veloc
idades de movimien
to, lo que le
permite centrarse en intrusos y elimin
ar los factores ambientales típicos
de las falsas alarmas. El análisis
del espectro está integrado en la
electrónica del detector basada en la tecnología VLSI, lo que asegura una
alta fiabilidad y un func
ionamiento sin fallos. La
función especial de anti-
enmascaramiento garantiza al det
ector la protección frente a una
aproximación no deseada y cualquier
tipo de enmascaramiento que
comience a una distancia de 0,8 m o más cercana.

Dado que el LC-103PIMSK / LC-123-PIMSK está construido sobe una
tecnología combinada (sensor pasivo infrarrojo y microondas), la activación del
relé de la señal de alarma se da sólo cuando se reciben señales de ambos
sensores (PIR y microondas) al mismo ti
empo. El alcance eficaz de detección
es el alcance de la intersección de ambos patrones (PIR y microondas). El
ajuste de la ganancia (GAIN) del potenció
metro modifica la intensidad de la
señal de microondas para escala
r el patrón efectivo.
Este Manual de instalación deberá utilizarse conjuntamente con el Manual de
instalación del panel de control de la alarma.

INSTALACIÓN TÍPICA
Seleccione la ubicac
ión de montaje

Escoja una ubicación en la que estime más probable la intercepción de un
intruso. (Nuestra recomendación es la
instalación en una esquina). Véase el
patrón de detección (Fig.
3). El sensor Quad de alta calidad detecta el
movimiento que cruza el haz, y es algo menos sensible en la detección del
movimiento hacia el propio detector.
Evite los siguientes emplazamientos:
* Expuesto a la luz directa del sol. *
Expuesto a zonas en las que la temperatura pueda variar rápidamente.
* Zonas
en las que existan conductos de aire
o corrientes de aire importantes.
El LC-
103-PIMSK / LC-123-PIMSK presenta un comportamiento óptimo en un
entorno constante y estable.

Este detector deberá instalarse y utilizarse en un entorno que proporcione
como máximo el grado de contaminación
2 y la categoría de sobretensión II,
UBICACIONES NO PELIGROSAS, y sólo
en interiores. El detector está
diseñado para su instalación únicamente por parte de personal de servicio
técnico.
NOTA:
El LC-103-PIMSK / LC-123-PIMSK em
ite una señal de alarma anti-
enmascaramiento sólo después de recibir la señal del sensor PIR, pero no
antes de 30 segundos tras la activación
de la alarma anti-enmascaramiento.


MONTAJE DEL DETECTOR
1.

Retirar la cobertura de enfrente por medio de destornillar los tornillos que
sostienen el dispositivo (Fig. 2-11) y
con cuidado levante la cobertura de
enfrente. (Fig. 2 - 5).
2.

Retire el tablero PC por medio de destornillar los tornillos que lo sostienen
situados en el tablero (Fig. 2 - 9)
3.

Haga los agujeros deseados para una instal
ación correcta ((Fig. 1 - 2) para
enmarcar en lo plano o (Fig. 1 - 3) para enmarcar en la esquina) Use 4
tornillos de tipo 3x30mm.
4.

Las hendiduras circulares y rectangulare
s en la base del dispositivo (Fig. 1-
1, Fig. 1-4) son las entradas para los alambres.
5.

Enmarcar la base del dispositivo en la pared o esquina.
6.

Para instalación opcional con soporte de
pared, abrir el hoyo Fig. 1-6 para el
tornillo del soporte de pared y intalar el adaptador de soporte para paredes
(Fig 2-1&3) o el adaptador de sopo
rte para el techo (Fig 2-2&3).
7.

Instalar de regreso el tablero PC por medio de sugestar el tornillo que
detiene el tablero.
8.

Conectar los alambres en los bloques de terminales(Fig. 4)
9.

Reemplazar la cobertura por medio de in
sertarla en las clavijas de cierre y
enroscar los tornillos que la sostiene.
Si el sabotaje de atras esta ajustado
(Fig. 1-6) no hay opción para usar el
adaptador de soporte y el dispositiv
o tiene que ser instalado en una superficie
plano.

INSTALACIÓN DEL DETECTOR
Conexiones del bloque de terminales
(véase la Fig. 4)
Terminales 1 y 2 - Marcados como "T1, T2" (TAMPER).
Conecte estos
terminales a una zona protectora
normalmente cerrada de 24 horas en la
unidad de control. Si se abre la t
apa frontal del detector, se enviará
inmediatamente una señal de alarma a la unidad de control.
Terminales 3 y 4 - Marcados como "AM: NC, C
". Se trata del relé de salida
de la alarma de la detección anti-enmascaramiento.
Terminal 5 marcado con "NC"
- Este es NC (Normalmente Cerrado) salida
de relé de ALARMA (Este contacto
es funcional en el LC-103-PIMSK y LC-
123-PIMSK)

Terminal 6 marcado con "C"
- Este es el COMMON de el relé de ALARMA
(Este contacto es funcional en el LC-103-PIMSK y LC-123-PIMSK).

Terminal 7 marcado con "NO"
- Este es NO (Normalmente Abierto) del relé
de ALARMA (Este contacto es funcio
nal solamente en el LC-123-PIMSK).

Terminal 8 - Marcado como "-" (GND).
Conéctelo a la salida de tensión
negativa o a la tierra del panel de control.
Terminal 9 - Marcado como "+"

(+12 V).
Conéctelo a una salida de tensión
positiva de entre 9.6 y 16 V CC.
CONFIGURACIÓN DEL DETECTOR
ACTIVAR / DESACTIVAR LED

Interruptor 1 del DIP-4. Util
izado para ajustar el "LED"

Posición arriba ("ON") - LED ENABLE
- El LED rojo se iluminará cuando el
detector se encuentre en estado
de alarma. (Ajuste de fábrica)
Posición abajo ("OFF") - LED DISABLE -
Los LED están desactivados.
NOTA:
El estado de interruptor "LED" no
afecta al funcionamiento del relé.
Cuando se detecta una intrusión, el re
lé de alarma conmutará al estado de
alarma durante 2 segundos. En el estado
de alarma anti-enmascaramiento, los
3 LED parpadearán juntos independientemente
de la posición del interruptor
del LED.
FUNCIÓN DE ANTI-ENMASCARAMIENTO

Interruptor 2 del microinterruptor DIP-
4. Utilizado para ajustar la función
"AM"
- Función de anti-enmascaramiento
Posición arriba ("ON")
- protección contra el
enmascaramiento del detector
desde 0,4 m o menos. (Ajuste de fábrica)
Posición abajo ("OFF")
- protección contra el enmascaramiento del detector
desde 0,8 m o menos.
AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD DEL SENSOR PIR

Interruptor 3 del microinterruptor DIP-
4. Utilizado para ajustar el sensor
"PIR":
proporciona el control de la sensib
ilidad del sensor pasivo infrarrojo
Posición arriba - "ON" (Pulse=1).
Alta sensibilidad para entornos estables.
(Ajuste de fábrica)
Posición abajo - "OFF" (Pulse=Auto).
Baja sensibilidad para entornos
inestables.
CONFIGURACIÓN DE LA INMUNIDAD A MASCOTAS

Interruptor 4 del microinterruptor DI
P-4. Utilizado para configurar la
inmunidad a MASCOTAS ("PET") de 15 a 25 kg.
Posición arriba - "ON"
- Inmunidad a mascotas de hasta 15 kg.
Posición abajo - "OFF"
- Inmunidad a un animal de hasta 25 kg. (Ajuste de
fábrica)

NOTA:
Este detector debe ser reiniciado retirando temporalmente la
alimentación para que los nuevos ajustes entren en vigor.
CALIBRACIÓN DEL ALCANCE

El potenciómetro
"MW"
ajusta el alcance de detección de las microondas entre
el Mínimo y el Máximo
(el ajuste de fábrica es el Posición central).

El potenciómetro
"PIR"
ajusta el alcance de detección entre el Mínimo y el
Máximo (el ajuste de fábric
a es el Posición central).
NOTA:
Puede que tenga que ajustar los potenciómetros "MW" y "PIR" a las
ENGLISH

The detector provides an analysis of environmental conditions through
the entire movement speed freque
ncy spectrum, allowing focus on
intruders and eliminating environmen
tal factors of false alarms. The
spectrum analysis is embedded in th
e VLSI based electronics of the
detector assuring high reliability and trouble free operation. Unique
function-anti-mask-guarantees detector
protection from
non desirable
approach and any kind of masking be
ginning from the di
stance 0.8m and
closer.

As the LC-103-PIMSK / LC-123-PIMSK is a combined technology (PIR &
microwave) an alarm signal relay activati
on occurs only when signals from both
sensors (PIR & MW) are present at t
he same time. The effective detection
range is the range of which the patterns (P
IR & MW) are intersected. The GAIN
potentiometer adjustment changes the MW si
gnal intensity so that the effective
pattern will be scaled. This Installation Manual shall be used in conjunction with
the Installation Manual
of the Control Panel.

TYPICAL INSTALLATION

Select mounting location

Choose a location most likely to intercept an intruder. (Our recommendation is a
corner installation). See detection pa
ttern (Fig.3). The quad-element high
quality sensor detects motion crossing the
beam; it is slightly
less sensitive
detecting motion toward the detector.
Avoid The Following Locations:
* Facing direct sunlight. * Facing areas that
may change temperature rapidly. * Areas where there are air ducts or
substantial airflows. The LC-103-PIMSK / LC-123-PIMSK perform better when
provided with a constant and stable environment.
This detector shall be installed and used
within an environment that provides
the pollution degree max 2 and overvolt
ages category II, NON HAZARDOUS
LOCATIONS, indoor only. T
he detector is designed to be installed by service
persons only.
NOTE:
The anti-mask detection output will open for a minimum of 30 seconds
and will close only if a signal is received from the PIR after the initial 30 second
period.
MOUNTING THE DETECTOR
1.

Remove the front cover by unscrewing the holding screw (Fig. 2-11)
and gently raise the front cover. (Fig. 2 -5)
2.

Remove the PC board by unscrewing the holding screw located on the
board.(Fig. 2 - 9)
3.

Break out the desired holes for proper in
stallation (Fig. 1 –
2) for flat mount
or Fig. 1-3 for corner mount) Use 4 screws type 3x30mm.
4.

The circular and rectangular indentations
at the bottom base (Fig. 1-1, Fig.
1-4) are the knockout holes for wire entry.
5.

Mount the detector base to the wall or corner.
6.

For optional
LC-L1ST accessory
bracket installation open hole Fig. 1-6 for
the bracket screw and install Bracket wall adapter (Fig. 2-1&3) or Bracket
ceiling adapter (Fig. 2-2&3)
7.

Reinstall the PC board by fully tightening the holding screw.
8.

Connect wire to terminal block.(Fig. 4)
9.

Replace the cover by inserting it back in the appropriate closing pins and
screw in the holding screw.
If back tamper is assembled (Fig.1-6) there is no bracket option and the
detector must be installed
in flat mounting only
DETECTOR INSTALLATION
Terminal Block Connections
(See Fig. 4)
Terminals 1 & 2 - Marked "T1, T2" (TAMPER)
Connect these terminals to a
24-hour normally closed protective zone in t
he control unit. If the front cover of
the detector is opened, an immediate alarm signal will be sent to the control
unit.
Terminals 3 & 4 - Marked “AM: NC, C”
This is the alarm output relay of Anti-
Mask detection.
Terminal 5 Marked "NC" -
This is the NC (Normally Closed) output of ALARM
relay. (This contact is functional
on LC-103-PIMSK and LC-123-PIMSK)
Terminal 6 Marked "C"
- This is the COMMON output of ALARM relay.
Terminal 7 Marked "NO" -
This is the NO (Normally Open) of ALARM relay
(This contact is functional on LC-123-PIMSK only
).
Terminal 8 - Marked " - " (GND)
Connect to the negative Voltage output or
ground of the control panel.
Terminal 9 - Marked " + " (+12V)
Connect to a positive Voltage output of 9.6-
16VDC source
. Use only a listed power limited source.
Note: The detector shall be provided wi
th minimum of 4 hours of standby power
from either a listed compatible control unit or power supply.

SETTING - UP THE DETECTOR
(Dipswitch Fig.5-2)

LED ENABLE / DISABLE

Switch 1. Used
for Setting ”LED”

Position Up “ON” - LED ENABLE
The RED LED will activate when the
detector is in alarm conditi
on. (Factory Settings)
Position Down “OFF” - LED DISABLE
The LED’s are disabled.
NOTE:
The state of the switch “LED” - does
not affect the operat
ion of the relay.
When an intrusion is detected, the alarm relay will switch into alarm condition
for 2 sec. In AM alarm condition all 3 LE
D's blink together regardless of the LED
switch position.
ANTI MASK FUNCTION

Switch 2. Used for Setting “AM” -
Anti Mask function
Position Up “ON” -
protection against masking t
he detector from 0.4m and
closer. (Factory Settings)
Position Down “OFF” -
protection against masking the
detector from 0.8m and
closer.
PIR SENSITIVITY ADJUSTMENT

Switch 3. Used for Setting “PIR”
- provides sensitivity control of PIR
according to the environment.
Position Up “ON” - (Pulse=1) -

High sensitivity
for stable environments.
(Factory Setting)
Position Down “OFF” Position -
(Pulse=Auto) - Low sensitivity
for harsh
environments. For ULC Installa
tions use this position
PET IMMUNITY SETTING

Switch 4. Used for Settings
“PET” 15kg-25kg(33lbs-55lbs)

Position Up “ON” -
Immunity to an animal up to 15 kg (33lbs)
Position Down "OFF” -
Immunity to an animal up to 25 kg (55lbs) (Factory
Settings)
Note: Pet immunity
feature has not been tested by UL.
NOTE:
Detector must be restart by temporary remove power before the new
settings will take effect.
RANGE CALIBRATION
(Fig. 5.1 and 5.4)
The “MW” potentiometer adjusts t
he detection Range of MW between Minimum
and Maximum (factory set
to Middle Position).
The “PIR” potentiometer adjusts
the detection Range between Minimum and
Maximum (factory set
to Middle Position).
NOTE:
The "MW" and "PIR" potentiometer may need to be adjusted to the
Maximum positions in order to achieve ma
ximum area of coverage as indicated
in Fig. 3.
WIRE SIZE REQUIREMENTS
Use #22 AWG (0.5 mm) or wires with a la
rger diameter. Use the following table
to determine required wire gauge (diame
ter) and length of wire between the
detector and the control panel.LC-103-PIMSK (Form A )
LC-123-PIMSK (Form C )
Dual-Tech Motion Sensor (P
IR & Microwave) with Pet
Immunity & Anti-Mask
Sensor de movimiento de te
cnología doble (sensor PIR y
microondas) con inmunidad a mascotas y función de anti-
enmascaramiento
Détecteur de mouvemen
t bi-technologie (IRP &
hyperfréquence) avec immunité
aux animaux domestiques et
protection antimasque
Rilevatore di Movimento a D
oppia Tecnologia
(Infrarosso +
Microonda
)
con immunità agli anim
ali e antimascheramento
Dualna czujka ruchu (pasywna podczerwie
ń
i mikrofala)
odporna na obecno
ść
zwierz
ą
t z „antymaskingiem”

Fig. 1

Knockout holes

I
Orificios troquelados
I
Trous de débouchure
I

Fori ciechi
I
Otwory monta
ż
owe

LC-L1ST accessory bracket Installation
- Wall mount bracket (ceiling
mount available)
Instalación del soporte
-Escuadra de montaje en pared (escuadra para
techo disponible)
Installation du support
-Support de montage mural (support pour montage
au plafond disponible)
Installazione dello snodo
-Snodo per il montaggio a parete (disponibile
snodo per il montaggio a soffitto)
Monta
ż
uchwytu
-

Uchwyt do monta
ż
u na
ś
cianie (dost
ę
pny tak
ż
e uchwyt
do monta
ż
u na suficie)


Fig. 2

Detector InstallationInstalación del detector
Installation du détecteur
Installazione del rilevatore
Monta
ż
czujkiP/N 7111673 Rev. J
For ULC Installations use sensitivity settings between MIN and MID positions
and PIR pulse count set to AUTO. (DIP 3 is OFF)
D
ł
ugo
ść
przewodu
m
200
300
400
800
Ś
rednica przewodu
mm
0.5
0.75
1.0
1.5

TEST INSTALACJI

UWAGA:
Po zamontowaniu urz
ą
dzenia nale
ż
y przeprowadzi
ć
test instalacji w
celu sprawdzenia poprawno
ś
ci dzia
ł
ania czujki.
Przed rozpocz
ę
ciem testu instalacji nale
ż
y zwork
ę
licznika impulsów ustawi
ć
w
pozycji 1 i w
łą
czy
ć
diod
ę
LED. Nast
ę
pnie nale
ż
y wywo
ł
a
ć
ruch w obszarze
chronionym obserwuj
ą
c zielon
ą
diod
ę
LED (czujnik PIR) i
ż
ó
ł
t
ą
diod
ę
LED
(mikrofala). Je
ż
eli zasi
ę
g detekcji b
ę
dzie za ma
ł
y, nale
ż
y ponownie
wyregulowa
ć
zasi
ę
g lub zmieni
ć
miejsce monta
ż
u czujki. Po zako
ń
czeniu
testowania nale
ż
y wy
łą
czy
ć
diod
ę
LED.
W przypadku monta
ż
u czujki w rogu
ś
ciany lub na suficie nale
ż
y u
ż
y
ć

opcjonalnego uchwytu monta
ż
owego LC-L1ST. Uchwyt monta
ż
owy pozwala
na ustawienie czujki w pozycji poziomej.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Metoda detekcji

Czteroelementowy czujnik pasywnej
podczerwieni (QUAD PI
R) z mikrofalowym
impulsowym Dopplerem
Zasilanie

9.6 do 16V=

Pobór pr
ą
du

Aktywno
ść
:
25mA

Czuwanie:
20mA
Kompensacja
temperaturowa

TAK

Czas wzbudzenia alarmu

2 ± 1 sek.

Wyj
ś
cia alarmowe


LC-103-PIMSK - przeka
ź
nik typu A - styk
NC
LC-123-PIMSK - przeka
ź
nik typu C - styki
NC i NO 28V=, 0.1A z
rezystorem zabezpieczaj
ą
cym 10


Wyj
ś
cia antymasking

Normalnie zwarte, 28 V= 0.1 A z
rezystorem zabezpieczaj
ą
cym serii 10


-
rozwarte po otwarciu obudowy

Prze
łą
cznik sabota
ż
owy

Normalnie zwarte, 28 V= 0.1 A z
rezystorem zabezpieczaj
ą
cym serii 10


-
rozwarte po otwarciu obudowy

Czas nagrzewania

1 min

Wska
ź
nik LED:

Diody LED migocz
ą
podczas nagrzewania i
samotestowania
,
Czerwona dioda LED
Ś
WIECI SI
Ę
podczas alarmu
Zielona dioda LED
KANA
Ł
PASYWNEJ PODCZERWIENI
(PIR)
Ż
ó
ł
ta dioda LED
KANA
Ł
MIKROFALOWY
Odporno
ść
na zak
ł
ócenia
radiowe

10V/m plus 80% AM od 80 do 2GHz

Odporno
ść
na zak
ł
ócenia
statyczne

8kV kontakt, 15kV

Odporno
ść
na zak
ł
ócenia
przepi
ę
ciowe

2.4kV @ 1.2J

Temperatura pracy

-10ºC ~ +55ºC

Wymiary

118mm x 62.5mm x 41mm

Waga

102g
Na zaciskach wyj
ś
ciowych przeka
ź
nika nale
ż
y stosowa
ć
wy
łą
cznie obci
ąż
enia
rezystancyjne
Ograniczona gwarancja
Firma Digital Security Controls gwarantuje,
ż
e przez okres 12 miesi
ę
cy od daty zakupu
produkt u
ż
ytkowany w normalnych warunkach b
ę
dzie wolny od wad materia
ł
owych i
produkcyjnych. Je
ż
eli wady takie wyst
ą
pi
ą
Digital Security Controls dokona wed
ł
ug
w
ł
asnego uznania naprawy lub wymiany wadliwego urz
ą
dzenia po dostarczeniu go do
firmowego punktu naprawczego. Niniejsza gwarancja dotyczy wy
łą
cznie wad elementów
sk
ł
adowych i wykonania, nie obejmuje natomiast uszkodze
ń
powsta
ł
ych w czasie
transportu lub prze
ł
adunku lub uszkodze
ń
powsta
ł
ych z przyczyn pozostaj
ą
cych poza
kontrol
ą
Digital Security Controls, takich jak uderzenie pioruna, skok napi
ę
cia, wstrz
ą
s
mechaniczny, zalanie wod
ą
lub uszkodze
ń
wynikaj
ą
cych z niew
ł
aœciwego u
ż
ytkowania,
dokonywania zmian lub nieprawid
ł
owego stosowania urz
ą
dzenia.

Powy
ż
sza gwarancja udzielana jest wy
łą
cznie pierwotnemu nabywcy i zast
ę
puje
wszelkie inne gwarancje, wyraŸnie okreœlone b
ą
dŸ dorozumiane oraz wszelkie inne
zobowi
ą
zania lub odpowiedzialnoœ
ć
ze strony Digital Security Controls. Firma Digital
Security Controls ani nie przyjmuje odpowiedzialnoœci, ani nie upowa
ż
nia
ż
adnych innych
osób przedstawiaj
ą
cych si
ę
jako dzia
ł
aj
ą
ce w jej imieniu do modyfikacji lub zmiany
warunków gwarancji lub do udzielania innej gwarancji, b
ą
dŸ przyjmowania
odpowiedzialnoœci za ten produkt. W
ż
adnym przypadku firma Digi
tal Security Controls
nie b
ę
dzie odpowiada
ć
za szkody bezpoœrednie, poœrednie lub nast
ę
pcze, za utrat
ę

spodziewanych zysków, strat
ę
czasu, ani te
ż
za
ż
adne inne straty poniesione przez
nabywc
ę
w zwi
ą
zku z zakupieniem przez niego tego produktu, jego zamontowaniem,
zadzia
ł
aniem lub niezadzia
ł
aniem. Czujki ruchu wykrywaj
ą
ruch tylko w wyznaczonych
obszarach, które s
ą
pokazane w ich instrukcjach monta
ż
u. Czujki nie potrafi
ą
odró
ż
ni
ć

intruzów od osób uprawnionych do przebywani
a na danym obszarze. Czujki ruchu nie
zapewniaj
ą
ochrony obszaru w wymiarze obj
ę
toœciowym. Posiadaj
ą
one zwielokrotnione
wi
ą
zki detekcyjne, ale ruch mo
ż
e by
ć
wykryty tylko na takim obszarze pokrywanym przez
wi
ą
zki, który jest pozbawiony przeszkód. Czujki nie s
ą
w stanie wykrywa
ć
ruchu, który
jest wykonywany za œcianami, nad sufitami, pod pod
ł
og
ą
, za zamkni
ę
tymi drzwiami,
szklanymi przegrodami, drzwiami czy oknami. Wszelkie próby sabota
ż
u, zarówno te
zamierzone jak i niezamierzone, takie jak
maskowanie, malowanie lub natryskiwanie
jakiegokolwiek materia
ł
u na soczewki, lustra, okna lub inne cz
ę
œci systemu detekcji b
ę
d
ą

mie
ć
ujemny wp
ł
yw na jego prawid
ł
owe dzia
ł
anie.
Czujki ruchu pasywnej podczerwieni dzia
ł
aj
ą
poprzez wykrywanie zmian temperatury.
Jednak
ż
e ich skutecznoœ
ć
mo
ż
e zosta
ć
ograniczona, je
ż
eli temperatura otoczenia
wzroœnie do, lub ponad, wartoœ
ć
temperatury cia
ł
a, lub je
ż
eli w obszarze wykrywania
albo w jego pobli
ż
u wyst
ę
puj
ą
zamierzone b
ą
dŸ niezamierzone Ÿród
ł
a ciep
ł
a. Takimi
Ÿród
ł
ami ciep
ł
a mog
ą
by
ć
: grzejniki, kaloryfery, piece, grille, kominki, œwiat
ł
o s
ł
oneczne,
wentylacja oparów, oœwietlenie, itd.
Ostrze
ż
enie: Digital Security Controls zaleca regularne przeprowadzanie pe
ł
nych prób
systemu. Jednak
ż
e, pomimo przeprowadzania regularnych prób istnieje mo
ż
liwoœ
ć
, i
ż

na skutek ró
ż
nych okolicznoœci, w szczególnoœci sabota
ż
u przest
ę
pczego, lub przerwy w
dostawie pr
ą
du, produkt mo
ż
e nie zadzia
ł
a
ć
w oczekiwany sposób.

Wa
ż
ne informacje:
Dokonywanie zmian lub modyfikacji bez jednoznacznej aprobaty firmy
Digital Security Controls mo
ż
e pozbawi
ć
u
ż
ytkownika prawa do u
ż
ywania tego
urz
ą
dzenia.

SPECIFICHE DEI CONDUTTORI
Usare un conduttore AWG n. 22 (0.5 mm)
o di diametro maggiore. Usare la
tabella seguente per determinare il diam
etro del conduttore in base alla
lunghezza del collegamento tra il rilevatore e la centrale.

Lunghezza Conduttore
m
200
300
400
800
Diametro Conduttore
mm
0.5
0.75
1.0
1.5
Lunghezza Conduttore
ft.
656
984
1312
2624

Calibro Conduttore
AWG 24 21 18 15
PROVA DI COPERTURA

AVVERTENZA IMPORTANTE:
Una volta installato, il rilevatore dovrebbe
essere provato a fondo per verificarne
il corretto funzionamento. L’utente finale
dovrebbe essere istruito su come effettuare una prova di copertura
settimanalmente.
Assicurasi che il rilevatore sia impostato con Impulso=1, LED=ON, e che non ci
sia nessuno nell’area protetta. Muoversi nell’area che deve essere
sorvegliata dal rilevatore e assicurarsi che il LED verde segnali la
rilevazione dell’infrarosso, e che il LED giallo segnali la rilevazione
della microonda. Se la copertura dovesse essere incompleta, regolare la
Portata o cambiare la posizione del rilevatore.
Quando la copertura è quella desiderat
a, i LED di allarme possono essere
disabilitati.
Usare gli snodi opzionali per il fissaggio a muro / a soffitto, per risolvere i
problemi di posizionamento.

CARATTERISTI
CHE TECNICHE

Motodo di rilevamento

Sensore Piroelettrico Quad (a quattro
elementi) e Doppler a impulsi di microonde
Alimentazione

da 9.6 a 16 Vcc

Assorbimento

In Funzione:
25 mA
A Riposo:
20 mA
Compensazione della
temperaturaDurata Allarme

2 ± 1 sec

Uscite di Allarme

LC-103-PIMSK - Form A NC

LC-123-PIMSK - Form C NC&NO

28Vdc 0.1 A con resistenza di protezione
da 10 Ohm in serie

Uscite di
Antimascheramento
N.C 28 Vcc 0,1A con resistore di protezione
in serie da 10 Ohm - aperto quando il
coperchio è rimosso

Deviatore Antisabotaggio

N.C 28 Vcc 0,1A con resistore di protezione
in serie da 10 Ohm - aperto quando il
coperchio è rimosso

Tempo di Stabilizzazione

1 min

Spie LED

I LED lampeggiano durante la
stabilizzazione e l’autodiagnosi

LED rosso
Acceso in stato di allarme
LED verde
Sensore PIR
LED giallo
Sensore Microonda
Immunità RFI

Più di 10 V/m, 80%
AM da 80 MHz a 2GHz

Immunità alle Scariche
Elettrostatiche

8kV contatto, 15kV in aria

Immunità agli Impulsi

2,4 kV @ 1,2 joules

Temperatura di
Funzionamento

Da -10 ºC a +55 ºC

Dimensioni

118 mm x 62.5 mm x 41 mm

Peso

102 g

Usare esclusivamente carichi resistivi sulle uscite reléGaranzia limitata
Digital Security Controls garantisce che, per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto, il
prodotto sarà esente da difetti di materiali e di fabbricazione in normali condizioni d'uso.
Qualora si rilevi un difetto coperto da questa garanzia, Digital Security Controls provvederà,
a propria discrezione, alla riparazione o alla sostituzione del prodotto difettoso una volta
depositato al centro di riparazione. La presente garanzia si applica esclusivamente ai
componenti difettosi e ai difetti di fabbricazione, ma non copre i danni subiti durante la
spedizione o la manipolazione, né i danni causati da fattori al di fuori del controllo di Digital
Security Controls, come fulmini, tensioni eccessive, sovraccarichi meccanici,
danneggiamenti dovuti all'acqua o altri danni derivanti dall'uso improprio, dalla modifica o
dall'applicazione inadeguata del prodotto.

La presente garanzia si applica soltanto all'acquirente originale e sostituisce qualunque altra
garanzia, espressa o implicita e qualunque altro obbligo o responsabilità da parte di Digital
Security Controls. Digital Security Controls non si assume alcuna responsabilità in relazione
a eventuali suoi rappresentanti e non li autorizza a modificare o cambiare questa garanzia,
né ad assumere altre garanzie o responsabilità in relazione a tale prodotto.
In nessun caso Digital Security Controls sarà ritenuta responsabile per danni diretti, indiretti
o consequenziali, perdita di profitti e di tempo, o per qualunque altro danno subito
dall'acquirente in relazione all'acquisto, all'installazione, al funzionamento o al
malfunzionamento di questo prodotto.
I rivelatori di moto sono efficaci esclusivamente entro l'area di copertura indicata nelle
rispettive instruzioni per l'installazione. Essi non sono in grado di differenziare tra intrusi e
occupanti legittimi. I rivelatori di moto non offrono la funzione di protezione dell'area
volumetrica. Il rilevamento viene effttuato tramite l'emissione di diversi fasci e il moto può
essere rilevato esclusivamente nelle zone di copertura purchè esenti da ostacoli. Non sono
quindi in grado di rilevare il moto dietro muri, soffitti, pavimenti, porte chiuse, vetrate, porte o
finestre in vetro. Qualsiasi tipo di manomissione, intenzionale o meno, come
mascheramento, verniciatura o spruzzo di qualsiasi sostanza delle lenti, riflettori, fenditure o
di altri componenti dell'apparecchio potrebbe condizionarne il funzionamento.
I rivelatori passivi a infrarossi rilevano le variazioni di temperatura. La loro efficacia può
essere compromessa quando la temperatura ambiente raggiunge o supera i valori della
temperatura emessa dal corpo umano o in presenza di fonti di calore, intenzionali o meno,
all'interno o nelle vicinanze della zona di copertura. Dette fonti di calore potrebbero essere
caloriferi, termosifoni, cucine, barbecue, caminetti, raggi solari, griglie di vapore, lampade
ecc.
Avvertenza: Digital Security
Controls consiglia di effettu
are regolarmente una verifica
completa dell'intero sistema.
Tuttavia, nonostante i frequenti controlli e a causa di
manomissioni, guasti elettrici o altri fattori, è possibile che questo prodotto non
fornisca le prestazioni previste.

Avviso importante:
Eventuali modifiche o cambiamenti non espressamente approvati da
Digital Security Controls potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente di utilizzare
questa apparecchiatura.


Longueur du fil
m
200
300
400
800
Diamètre du fil
mm .5 .75 1.0 1.5
Longueur du fil
ft.
656
984
1312
2624

Calibre du fil
AWG 24 21 18 15

TEST DE FONCTIONNEMENT

REMARQUE IMPORTANTE :
Lors de l'installation, l'unité doit être
minutieusement testée pour s'assurer de son bon fonctionnement. L'utilisateur
final doit savoir comment réaliser
un test de fonctionnement hebdomadaire.
Assurez-vous que le détecteur a été
configuré de la façon suivante :
Impulsion=1, Voyant=allumé et zone pr
otégée évacuée. Crée
z un mouvement
dans toute la zone à couvrir, observez le vo
yant vert pour la détection IRP, et le
voyant jaune pour la détection hyperfréquence. Si la couverture est incomplète,
ajustez la portée ou déplacez le détecteur.
Lorsque la couverture appropriée est atte
inte, le voyant d'alarme peut être
désactivé.
Utilisez les supports de montage au plafond / mural LC-L1ST en option pour
résoudre les problèmes de placement. Les supports permettent de placer le
détecteur horizontalement


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Méthode de détection

Impulsion hyperfréquence à effet Doppler
et IRP Quad (quatre éléments
Alimentation en entrée

9.6 à 16 Vcc

Appel de courant

Actif:
25 mA En

En veille:
20 mA
Compensation de

temp.

OUI

Durée d'alarme

2 ± 1 sec

Sortie d'alarme
LC-103-PIMSK Format A NC

LC-123-PIMSK Format C NC&NO

28Vdc 0.1 A avec 10 Ohm

résistances de protection en série

Sortie d'antimasque
N.F 28 Vcc 0.1 A avec une résistance de
protection en série de 10 Ohm - s'ouvre
lorsque le couvercle est retiré

Interrupteur anti-
sabotage

N.F 28 Vcc 0.1 A avec une résistance de
protection en série de 10 Ohm - s'ouvre
lorsque le couvercle est retiré

Durée de préchauffage

1 min

Voyant rouge
Allumé pendant une alarme
Voyant vert
CANAL IRP
Voyant jaune
CANAL HYPERFREQUENCE
Immunité contre les
fréquences radio

10 V/m plus AM 80% de 80 MHz à 2GHz

Immunité statique

8kV contact, 15kV air

Immunité transitoire

2.4 kV @ 1.2 joules

Temp. en fonctionnement

-10ºC ~ +55ºC (14ºF ~ 131ºF
)
Dimensions

118mm x 62.5 mm x 41mm
(4.65” x2.46” x1.61”)

Poids

102gr. ( 3.6oz.)
N'utilisez que des charges résistiv
es sur les sorties de relais
Cet appareil num
י
rique de la classe B est conforme a la norme
NMB-003 du Canada.Garantie limitée
Digital Security Controls garantit le produit contre tout défaut matériel et de fabrication dans
des conditions normales d'utilisation pour une période de 12 mois à compter de la date
d'achat. En cas de matériel défectueux, Digital Security Controls pourra, à son choix,
réparer ou remplacer l'équipement en question après retour de celui-ci à son dépôt de
réparation. Cette garantie s'applique uniquement pour les défauts de pièces ou de
fabrication et non aux dommages survenus lors du transport ou de la manipulation, ou aux
dommages pour des raisons échappant au contrôle de Digital Security Controls tels que
l'éclairage, une tension excessive, un choc mécanique, un dégât provoqué par l'eau, ou tout
dommage résultant d'abus, d'altération ou d'application incorrecte de l'équipement.

Ladite garantie sera valable uniquement pour l'acheteur original, et prévaut et prévaudra sur
toute autre garantie, qu'elle soit explicite ou implicite et sur toute autre obligation ou
responsabilité de la part de Digital Security Controls. Digital Security Controls n'assume et
n'autorise aucune autre personne prétendant agir en son nom à modifier ou changer cette
garantie, n'assume pour cela aucune autre garantie ou responsabilité concernant ce produit.
Digital Security Controls ne sera en aucun cas tenu responsable pour tout dommage direct
ou indirect, perte de profits anticipés, perte de temps ou toute autre perte que l'acheteur
aura subi en relation avec l'achat, l'inst
allation ou le fonctionnem
ent ou défaillance de ce
produit.
Les détecteurs de mouvement ne détectent le mouvement que dans les zones désignées,
conformément aux instructions d'installation. Ils ne peuvent pas distinguer les intrus des
occupants. Les détecteurs de mouvement ne fournissent pas de protection volumétrique
des zones. Ils ont de multiples faisceaux de détection et les mouvements ne peuvent être
détectés que dans des zones non obstruées et couvertes par ces faisceaux. Ils ne peuvent
détecter les mouvements qui se produisent derrière les murs, plafonds, sol, portes fermée,
cloisons vitrées, portes vitrées ou fenêtres. Tout type de sabotage, qu'il soit intentionnel ou
non, tel que le masquage, peinture ou vaporisation de tout matériau sur les lentilles, miroirs,
fenêtres ou toute autre partie du système de détection empêchera son fonctionnement
normal.
Les détecteurs de mouvement à infrarouge passif fonctionnent en détectant les
changements de température. Cependant, leur efficacité peut être réduite lorsque la
température ambiante s'approche ou dépasse la température du corps ou s'il existe des
sources de chaleur intentionnelles ou non intentionnelles à l'intérieur ou à proximité de la
zone de détection. Certaines de ces sources de chaleur peuvent être des chauffages,
radiateurs, fours, barbecues, cheminées, lumière du soleil, éclairages, etc.
Avertissement: Digital Security
Controls recommande que la
totalité du système soit
testé régulièrement. Toutefois, même si vous faites des tests réguliers, il peut arriver
que le fonctionnement du produit ne soit pas conforme aux spécifications en raison
notamment, mais pas exclusivement, d'interventions criminelles ou de panne de
courant.

Information importante :
Tout changement ou modification qui n'ont pas été expressément
approuvés par Digital Security Controls peuvent an
nuler le droit de l'utilis
ateur à se servir de
cet équipement.
posiciones máximas para conseguir la
máxima superficie de cobertura, tal y
como se indica en la fig. 3.
REQUISITOS DE TAMAÑO DE LOS CABLES
Utilice cables de calibre 22 AWG (0,5 mm) o de mayor diámetro. Utilice la
siguiente tabla para determinar el calibr
e (diámetro) del cable y su longitud
entre el detector y el panel de control.
Lunghezza
m
200
300
400
800
Diametro
mm
.5
.75
1.0
1.5
Lunghezza
ft.
656
984
1312
2624

Sezione
AWG 24 21 18 15

PRUEBA DE DESPLAZAMIENTO

NOTA IMPORTANTE:
Tras realizar la instalación, la unidad deberá ser
probada exhaustivamente para verifica
r que funciona correctamente. Deberá
instruirse al usuario final en el m
odo de realizar una prueba semanal de
desplazamiento.
Asegúrese de que se ha configurado el det
ector: Pulse=1, LED=ON, y ninguna
persona en la zona protegida. Genere movimiento en la zona completa que se
desee cubrir y observe el LED verde para la detección del sensor PIR y el LED
amarillo para la detección por microondas. En el caso de que la cobertura sea
incompleta, vuelva a ajustar el alcance o reubique el detector.
Una vez haya conseguido la cobertura que desea, puede desactivar el LED de
alarma.
Utilice los soportes opcionales LC-L1ST para montaje en pared / techo para
resolver los problemas de ubicación.
Estos soportes permiten colocar el
detector en posición horizontal.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Método de detección

Sensor PIR Quad (de cuatro elementos) y
pulsos Doppler de microondas
Alimentación

Entre 9.6 y 16 V CC

Consumo de corriente

Activo:
25 mA
Reposo:
20 mA
TCompensación

de temperaturaPeriodo de alarma

2
±
1 s

Salidas de la alarma

LC-103-PIMSK Forma A - NC

LC-123-PIMSK Forma C - NC&NO
28Vdc 0.1 A con 10 Ohm

Resistencia de protección en serié

Salidas de la Anti-
enmascaramiento
N.C. 28 VCC, 0.1 A con resistencia
protectora en serie de 10 ohm; se activa
cuando se retira la tapa

Interruptor de seguridad

N.C. 28 VCC, 0.1 A con resistencia
protectora en serie de 10 ohm; se activa
cuando se retira la tapa

Periodo de calentamiento

1 min

Indicador LED

Los LED parpadean durante el periodo de
calentamiento y la prueba automática

LED rojo

Encendido durante
la alarma
LED verde

CANAL DEL

SENSOR PIR

LED amarillo

CANAL DE MICROONDAS

Inmunidad a
radiofrecuencia
10 V/m
más
80% AM
de
80 MHz a 2GHz

Inmunidad a electricidad
estática
8kV en contacto, 15kV en el aire

Inmunidad transitoria

2.4 kV a 1.2 joule

Temperatura de
funcionamiento

-10ºC ~ +55ºC (14ºF ~ 131ºF)

Dimensiones

118mm x 62.5mm x 41mm
(4.65” x 2.46” x 1.61”)
Peso
102gr. ( 3.6oz.)
Utilice solo cargas resistivas en las salidas de los relésGarantía limitada
Digital Security Controls garantiza que, durante un periodo de 12 meses a partir de la fecha
de compra, este producto estará libre de defectos en materiales y fabricación si es
sometido a un uso normal y que, en compensación por cualquier incumplimiento de dicha
garantía, Digital Security Controls reparará o sustituirá, de acuerdo con su decisión, el
equipo defectuoso tras la devolución del mismo al centro de reparaciones. Esta garantía
aplica sólo a defectos en piezas y fabricación, y no a los daños provocados por la entrega o
la manipulación, ni a los daños debidos a causas que se encuentren fuera del control de
Digital Security Controls, como pueden ser relámpagos, sobretensión, choques mecánicos,
daños provocados por el agua o daños provocados por el uso abusivo, alteración o
aplicación inadecuada del equipo.

La anterior garantía sólo aplicará al comprador original, sustituye y sustituirá a cualquier
otra garantía, ya sea expresa o implícita, así como a cualquier otra obligación o
responsabilidad correspondientes a Digital Security Controls. Digital Security Controls no
asume la responsabilidad de, ni autoriza a ninguna otra persona que pretenda actuar en su
representación a, modificar o alterar esta garantía ni a asumir en su nombre ninguna otra
garantía o responsabilidad en relación con este producto.
En ningún caso será responsable Digital Security Controls por cualquier daño directo,
indirecto o consecuente, lucro cesante, pérdida de tiempo o cualquier otra pérdida sufrida
por el comprador en conexión con la compra, instalación, funcionamiento o avería de este
producto.
Los detectores de movimiento sólo pueden detectar movimiento en las zonas designadas
en sus respectivas instrucciones de instalación. Dichos detectores no pueden discriminar
entre intrusos y ocupantes. Los detectores de movimiento no proporcionan protección
volumétrica de las zonas protegidas. Estos detectores poseen múltiples haces de
detección, con lo que sólo puede detectarse el movimiento en zonas cubiertas por dichos
haces que no presenten obstáculos. No pueden detectar el movimiento existente detrás de
paredes, techos, suelos, puertas cerradas, divisiones acristaladas, puertas acristaladas o
ventanas. Cualquier tipo de vandalismo, ya sea intencionado o no intencionado, como
cubrir, pintar o rociar cualquier tipo de material sobre las lentes, espejos, ventanas o
cualquier otra pieza del sistema de detección, afectará a su correcto funcionamiento.
Los detectores infrarrojos pasivos de movimiento funcionan a través de la detección de
cambios en la temperatura. No obstante, su eficacia puede verse reducida cuando la
temperatura ambiente se acerca o supera la temperatura corporal, o si existen fuentes de
calor intencionadas o no intencionadas en la zona de detección o cerca de ella. Algunas de
estas fuentes de calor pueden ser calefactores, radiadores, estufas, barbacoas, chimeneas,
la luz del sol, rejillas de vapor, luces, etcétera.
Atención: Digital Security Controls recomienda comprobar por completo el sistema
con frecuencia. No obstante, a pesar de estas comprobaciones frecuentes y debido
entre otras posibles causas a un posible vandalismo o a una interrupción del
suministro eléctrico, es posible que este producto no funcione como cabe esperar.

Información importante:
Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por
Digital Security Controls pueden anular la autorización del usuario a hacer funcionar este
equipo.


Wire Length
m
200
300
400
800
Wire Diameter
mm
.5
.75
1.0
1.5
Wire Length
ft.
656
984
1312
2624
Wire Gauge
AWG
24
21
18
15
WALK TESTING
IMPORTANT NOTE:
Upon installation, the unit
should be thoroughly tested to
verify proper operation. The end user s
hould be instructed on how to perform a
walk test weekly.
Make sure detector has been set up: Pulse=1, LED=ON and protected area
cleared of all people. Create motion in
the entire area where coverage is
desired, observe the Green LED for PI
R detection, and Yellow LED for MW
detection. Should the coverage be incomp
lete, readjust Range or relocate the
detector.
Once coverage is as required, the alarm LED may be disabled.
Use the optional LC-L1ST wall mount / ceiling mount brackets to solve
placement problems.
The brackets allow for horizontal
positioning of the detector.
Note: For UL installations the detector shall be tested annually.
TECHNICAL SPECIFICATION
Detection Method

Quad (Four element) PIR & microwave
pulse Doppler
Power Input
9.6 to 16
Vdc

Current

Draw

Active:
25mA

Standby:
20mA
Temp Compensation
Yes
Alarm Period
2
±
1 sec
Alarm Outputs

LC-103-PIMSK - Form A - NC
LC-123-PIMSK - Form C - NC&NO
28Vdc 0.1 A with 10 Ohm
series protection resistors
AM Outputs

N.C 28Vdc 0.1 A with 10 Ohm
series protection resistors
open when cover is removed
Tamper Switch
N.C 28Vdc 0.1 A with 10 Ohm
series protection resistors
open when cover is removed
Warm up Period
1min
LED Indicator
LED’s are blinking during warm up period
and self testing
Red LED
ON during alarm
Green LED
PIR CHANNEL
Yellow LED
MW CHANNEL
RF Immunity
10 V/m plus 80% AM from 80 MHz to 2GHz
Static Immunity
8kV contact, 15kV air
Transient Immunity
2.4kV @ 1.2joules
Operation Temp
-10
º
C ~ +55
º
C (14
º
F~131
º
F)
Dimensions
118mm x 62.5mm x 41mm
(4.65” x 2.46” x 1.61”)
Weight
102gr. ( 3.6oz.)
NOTE:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for
a Class B digital device, pursuant to Part
15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a
residential installation. Th
is equipment generates uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful in
terference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does ca
use harmful interference to radio or
television reception, which can be det
ermined by turning the equipment off and
on, the user is encouraged to try to co
rrect the interference by one or more of
the following measures: -- Reorient
or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a
circuit different from that to which
the receiver is connected. -- Consult
the dealer or an experienced radio/TV
technician for help.


Limited Warranty
Digital Security Controls warrants that for a period of 12 months from the date of purchase,
the product shall be free of defects in materials and workmanship under normal use and that
in fulfillment of any breach of such warranty, Digital Security Controls shall, at its option,
repair or replace the defective equipment upon return of the equipment to its repair depot.
This warranty applies only to defects in parts and workmanship and not to damage incurred
in shipping or handling, or damage due to causes beyond the control of Digital Security
Controls such as lightning, excessive voltage, mechanical shock, water damage, or damage
arising out of abuse, alteration or improper application of the equipment.

The foregoing warranty shall apply only to the original buyer, and is and shall be in lieu of
any and all other warranties, whether expressed or implied and of all other obligations or
liabilities on the part of Digital Security Controls. Digital Security Controls neither assumes
responsibility for, nor authorizes any other person purporting to act on its behalf to modify or
to change this warranty, nor to assume for it any other warranty or liability concerning this
product.
In no event shall Digital Security Controls be liable for any direct, indirect or consequential
damages, loss of anticipated profits, loss of time or any other losses incurred by the buyer in
connection with the purchase, installation or operation or failure of this product.
Motion detectors can only detect motion within the designated areas as shown in their
respective installation instructions. They cannot discriminate between intruders and
intended occupants. Motion detectors do not provide volumetric area protection. They have
multiple beams of detection and motion can only be detected in unobstructed areas covered
by these beams. They cannot detect motion which occurs behind walls, ceilings, floor,
closed doors, glass partitions, glass doors or windows. Any type of tampering whether
intentional or unintentional such as masking, painting, or spraying of any material on the
lenses, mirrors, windows or any other part of the detection system will impair its proper
operation.
Passive infrared motion detectors operate by sensing changes in temperature. However
their effectiveness can be reduced when the ambient temperature rises near or above body
temperature or if there are intentional or unintentional sources of heat in or near the
detection area. Some of these heat sources could be heaters, radiators, stoves, barbeques,
fireplaces, sunlight, steam vents, lighting and so on.
Warning: Digital Security Controls recommends that the entire system be completely
tested on a regular basis. However, despite frequent testing, and due to, but not
limited to, criminal tampering or electrical disruption, it is possible for this product to
fail to perform as expected.
Important Information:
Changes or modifications not expressly approved by Digital
Security Controls could void the user’s authority to operate this equipment.Coverage area: 50 ft x 50 ft (minimum sensitivity)
and 60 ft x 50 ft (maximum sensitivityFig. 3

Lens Pattern

I
Patrón de la lente
I
Portée de la lentille
Area di Copertura
I
Charakterystyka detekcji


Fig.

4

Terminal block

I
Bloque de terminals
I
Plaque à bornes
I

Morsettiera
I
Opis zacisków

Note:
The “MW” and “PIR” pots may need to be adjusted to the Maximum positions
in order to achieve maximum area of coverage as indicated in Fig. 3.

Fig. 5

PCB Layout

1
PIR
Sensitivity
Adjustment
Ajuste de
Sensibilid
PIR
Réglage de la
sensibilité du
détecteur IRP
Regolazione
sensibilità PIR
Regulacja czu
ł
o
ś
ci
pasywnej
podczerwieni (PIR)
2
Switch for
setting
Interruptor del
ajuste
Interrupteur de
réglage
Interruttori
d'impostazione
Prze
łą
cznik funkcji
3
Tamper
switch
Interruptor de
seguridad
Interrupteur anti-
sabotage
Deviatore
Anti-
sabotaggio
Prze
łą
cznik
antysabota
ż
owy
4
MW
Sensitivity
Adjustment
Ajuste de
Sensibilid
MW
Réglage de la
sensibilité de
l'hyperfréquence
Regolazione
Sensibilità
microonda
Regulacja czu
ł
o
ś
ci
mikrofali

Country Exclusions


EN50131-1 EN50131-2-4 Grade 2 Class 2
FCC ID:F5306LC3105 IC ID:160A-06LC3105


For UL/ULC installations use only detectors operating at 10.525GHz.
UL/ULC tested operation of the product at 0 – 49°C, 93%RH.
Use only resistive loads on the relay outputs.

Warning!

Changes or modifications to th
is equipment not expressly
approved by the party responsible for
compliance (DSC Ltd.) could void
the user’s authority to operate t
he equipment. This device complies
with part 15 of the FCC rules. Oper
ations are subject to the following
two conditions:

(1) This device may not cause harmf
ul interference and (2) This device
must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.

This Class B digital apparatus co
mplies with Canadian ICES-003. The
term 'IC' before the radio certif
ication number only signifies that
Industr
y
Canada technical s
p
ecifications were met.


Uploaded